Komunikaty


8
wrz 11

“Pożegnanie Wakacji” 2011 – Fotoreportaż


26
sie 11

VIII bieg – “Pożegnanie Wakacji”

Regulamin  VIII biegu

1.Cel biegu.

 • upowszechnienie biegania wśród mieszkańców gminy Ożarów  Mazowiecki oraz wśród pracowników firm mających siedziby na terenie gminy
 • promocja zdrowego stylu życia
 • profilaktyka antyalkoholowa i antynarkotykowa
 • stymulowanie aktywności fizycznej w rodzinie ( brak ograniczeń wiekowych dla osób biorących udział w zawodach )

2.Organizatorzy.

 • Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej OŻARÓW.
 • Zarząd Osiedla RSM Bloki

3.Patronat honorowy.

 • Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
 • Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego

4.Patroni medialni.

 • Portalik : www.ozarow.maz.pl
 • Program informacyjny telewizji kablowej STANSAT
 • Express Wieczorny

5.Termin i miejsce biegu.

Bieg odbędzie się 3 września 2011 r.( sobota )  w Ożarowie Mazowieckim na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej OŻARÓW-osiedle Floriana

6.Dystanse.

 • 200 m      – przedszkolaki  do 4 lat                ( ur.2007 i młodsi )
 • 200 m      –  przedszkolaki w wieku 5-6 lat   ( ur.2005 i 2006    )
 • 400 m      – dzieci w wieku 7-8 lat                 ( ur.2003 i 2004    )
 • 400 m      – dzieci w wieku 9-10 lat               ( ur.2001 i 2002    )
 • 650 m      – dzieci w wieku 11-12 lat             ( ur.1999 i 2000   )
 • 1100 m    –  dzieci w wieku 13-15 lat             ( ur.1996, 1997,1998)
 • 1600 m    – dorośli od 16 lat wzwyż              ( ur.1995 i starsi  )

7. Zgłoszenia do biegu.

W biegach mogą brać udział mieszkańcy  Gminy Ożarów Mazowiecki, pracownicy

firm mających siedziby na terenie  Gminy Ożarów Mazowiecki i ich rodziny   oraz przedstawiciele sponsorów i patronów medialnych. Impreza jest przeznaczona dla amatorów nie zrzeszonych w klubach sportowych.

Zapisy   do  biegu  będą   przyjmowane: w dniu imprezy, w godzinach 9.30 – 11.30 w biurze zawodów  , które  będzie   mieścić   się   w  biurze  Spółdzielni Mieszkaniowej   OŻARÓW  przy  ul. Ożarowskiej 28.

Zawodnicy winni posiadać dokument tożsamości i podpisać oświadczenie o zaznajomieniu się z regulaminem imprezy i starcie w biegu na własną odpowiedzialność.

Osoby niepełnoletnie mogą być zapisane do udziału w biegu  tylko przez swoich rodziców lub  opiekunów prawnych .

7.Harmonogram imprezy.

 • Bieg 200m – przedszkolaki do 4 lat                  –           12.00-dziewczęta

ur.  2007 i młodsi -           12.05-chłopcy

 • Bieg 200 m – przedszkolaki od 5 do 6 lat         –           12.10-dziewczęta

ur. 2005 i 2006 -          12.15-chłopcy

 • Bieg 400 m -dzieci : 7-8 lat                                 -           12.20  -dziewczęta

ur. 2003 i 2004 -           12.25  -chłopcy

 • Bieg 400 m -dzieci: 9-10 lat                                -           12.30  -dziewczęta

ur. 2001i 2002 -           12.35  -chłopcy

 • Bieg 650 m -dzieci : 11-12 lat                             -           12.40  -dziewczęta

ur. 1999 i 2000 -           12.50  -chłopcy

 • Bieg 1100 m -dzieci : 13-15 lat                             -           13.00  -dziewczęta

ur. 1996, 1997 i 1998 -           13.15  -chłopcy

 • Bieg 1600 m -dorośli( powyżej 16 lat)                 -           13.30

ur. 1995 i starsi

 • Otwarcie bulodromu do gra w bule                           -           14.00
 • Zakończenie imprezy ( wręczenie nagród )                        -           14.30
 • Piknik rodzinny z licznymi atrakcjami                                  -           15.00

a w nim::

 • Liczne konkursy rodzinne z nagrodami
 • Zjeżdżalnia i karuzela – gratis
 • Wata cukrowa – gratis
 • Wyścigi na quadach gratis
 • Pokazy : sportowy i strażacki
 • Konkurs na najlepsze ciasto o nagrodę burmistrza
 • Dyskoteka dla dzieci młodzieży połączona    z karaoke
 • Zabawa „ na dechach  ” dla dorosłych

9.Nagrody

 • Dla 3 pierwszych zawodników we wszystkich biegach.

10.Upominki.

 • Najmłodsza dziewczynka i chłopiec w biegu na 200 m
 • Najstarszy  zawodnik   i najstarsza zawodniczka w biegu na 1600 m

11.Postanowienia końcowe.

 • Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną
 • Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione .
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania ewentualnych zmian

w regulaminie.

 • We wszystkich sprawach spornych ,decyduje sędzia w porozumieniu z organizatorami.
 • Uczestnicy zapisując się do udziału w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do opracowania komunikatu końcowego z tej imprezy

22
cze 11

Informacje – Dane o wodzie na maj 2011 roku

Informujemy, że aktualne wyniki badania wody, która jest dostarczana do  mieszkań w zasobach naszej Spółdzielni można znaleźć na stronie firmy : “Energetyka Ożarów Mazowiecki”

Ostatnie wyniki badań wody ze stacji uzdatniania wody Kabel zamieszczono pod adresem : http://www.energetyka.ozarow-maz.pl/dane-o-wodzie/kabel-maj-2011


9
cze 11

Projekt Statutu Osiedla

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr ………… Rady Miejskiej

w Ożarowie Mazowieckim

STATUT  OSIEDLA  …………………………………….

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Osiedle jest jednostką pomocniczą Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.

2. Granice osiedla określa załącznik nr 1 w pkt 2 ppkt … wraz z rys. Nr. …… do uchwały Rady Miejskiej nr 33 z dnia 9 października 1990 roku w sprawie podziału terenu gminy na jednostki pomocnicze: sołectwa i osiedla.

§ 2.

1. Użyte w statucie osiedla  sformułowania oznaczają:

1)    gmina  – Miasto i Gmina Ożarów Mazowiecki,

2)    osiedle – Osiedle ………………………….

3)    statut – statut Osiedla ……………………………

4)    Statut Gminy  – Statut Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki ,

5)    przewodniczący – przewodniczący zarządu osiedla,

6)    zarząd  – organ wykonawczy osiedla

7)    zebranie mieszkańców – organ uchwałodawczy osiedla,

8)    Rada Miejska – Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim,

9)    Burmistrz – Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowieckiego,

10) Urząd – Urząd Miasta i  Gminy  Ożarów Mazowiecki,

11) ustawa – ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

2. Łączenie, podział, zniesienie osiedla i zmiana jego granic, odbywa się na zasadach określonych w ustawie i Statucie Gminy, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

3. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami ustala odrębna uchwała Rady Miejskiej.

§ 3.

Osiedle działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1)  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

2) uchwały Nr 33 Rady Miejskiej z dnia 9 października 1990 roku w sprawie podziału terenu gminy na jednostki pomocnicze: sołectwa i osiedla, z późn. zm.

3)  Statutu Gminy,

4)  niniejszego statutu.

§ 4.

Osiedle realizuje zadania Gminy na swoim obszarze w zakresie określonym niniejszym Statutem oraz przekazane uchwałami  Rady Miejskiej.

II. Zadania i kompetencje osiedla

§  5.

Do zakresu działania osiedla należy:

1)       organizowanie życia społeczno-gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców osiedla,

2)       wspieranie i inspirowanie działań o znaczeniu lokalnym zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców osiedla,

3)       działanie na rzecz rozwoju samorządności lokalnej,

4)       działanie na rzecz rozwoju osiedla,

5)       inspirowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy infrastruktury osiedla,

6)organizowanie przez mieszkańców osiedla wspólnych prac i przedsięwzięć społecznie użytecznych,

7)       inicjowanie działań na rzecz przestrzegania prawa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców,

8)       stymulowanie rozwoju inicjatyw społecznych, działalności kulturalnej, sportowej na terenie osiedla,

9)       tworzenie warunków do rozwoju kulturalnego,

10)    inicjowanie działań mających na celu poprawę stanu sanitarnego, porządku i estetyki osiedla,

11)    reprezentowanie interesów społeczności osiedla wobec organów administracji publicznej i innych podmiotów życia publicznego,

12)  współdziałanie z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy i innymi instytucjami oraz organizacjami społecznymi,

13)  współpraca z właściwymi organami i instytucjami m.in. w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

14)  współpraca z sąsiednimi osiedlami w zakresie wykonania wspólnych przedsięwzięć,

15)  opiniowanie spraw należących do osiedla lub skierowanych do niego przez organy gminy.

III. Organy osiedla

§ 6.

1. Organem uchwałodawczym w osiedlu jest zebranie mieszkańców, a wykonawczym – zarząd. Na czele zarządu stoi przewodniczący.

2. Zebranie mieszkańców stanowią wszyscy stali mieszkańcy osiedla posiadający czynne prawo wyborcze.

3. Stałym mieszkańcem osiedla jest osoba zamieszkująca w danym osiedlu pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

4. Organy osiedla podejmują rozstrzygnięcia w drodze uchwał.

§ 7.

1. Zebranie mieszkańców jest zwoływane przez zarząd osiedla z własnej inicjatywy lub na wniosek:

a) co najmniej 50 mieszkańców uprawnionych do głosowania,

b) Przewodniczącego zarządu,

c) Burmistrza,

2. Zebranie mieszkańców odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.

3. Zebranie mieszkańców zwoływane na wniosek powinno odbyć się najpóźniej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

4. Zawiadomienie o zebraniu mieszkańców jest podawane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na co najmniej 7 dni przed terminem zebrania i  zawiera porządek zebrania mieszkańców. Dodatkowy sposób podania do wiadomości zawiadomienia o zebraniu mieszkańców może być ustalony uchwałą zarządu.

§ 8.

1.  Zebranie mieszkańców może podejmować uchwały, gdy mieszkańcy osiedla zostali o nim prawidłowo powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego statutu i uczestniczy w nim co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu.

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie w zebraniu mieszkańców nie uczestniczy wymagana liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania, można zarządzić odbycie następnego zebrania po upływie 30 minut od pierwszego ustalonego terminu w tym samym dniu. W ten sposób zwołane zebranie mieszkańców może odejmować uchwały bez względu na liczbę uczestniczących uprawnionych.

§ 9.

Do zadań i kompetencji zebrania mieszkańców należy:

1) wybór i odwołanie zarządu.

2) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w § 2 niniejszego statutu.

3) ustalenie regulaminu zebrania mieszkańców,

4) opiniowanie spraw przekazanych do zaopiniowania przez organy gminy.

§ 10.

1. Zebrania mieszkańców prowadzi przewodniczący zarządu osiedla lub osoba wybrana przez zebranie mieszkańców.

2. Z zebrania mieszkańców sporządza się protokół, który sporządza osoba wyznaczona przez Przewodniczącego zebrania. Protokół podpisuje osoba sporządzająca go oraz osoba prowadząca zebranie.

§ 11.

1. W skład zarządu osiedla wchodzą:

a) przewodniczący zarządu osiedla,

b) zastępca przewodniczącego osiedla

c) członkowie w liczbie  3 lub 5 członków[p1] ,

2. Liczbę członków zarządu osiedla ustala uchwałą zebranie mieszkańców.

3. Kadencja zarządu trwa 4 lata.

§ 12.

1. Do zadań zarządu osiedla należy:

a) zwoływanie zebrania mieszkańców i informowanie o jego zwołaniu,

b) wykonywanie uchwał zebrania mieszkańców osiedla z zakresu realizacji zadań osiedla oraz innych zadań powierzonych przez zebranie mieszkańców,

c) składanie sprawozdań ze swej działalności wobec zebrania mieszkańców,

d) podejmowanie inicjatyw dotyczących przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju gospodarczego osiedla,

e) przedkłada zebraniu mieszkańców projekty uchwał,

f) współpraca z organami osiedli i sołectw w realizacji wspólnych przedsięwzięć.

§ 13.

1. Posiedzenia zarządu osiedla zwołuje przewodniczący zarządu osiedla lub jego zastępca w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Z posiedzenia zarządu sporządza się protokół.

2. Uchwały zarządu osiedla zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy składu zarządu osiedla.

3. Ze swojej działalności zarząd składa informację na najbliższym zebraniu mieszkańców.

§ 14.

1. Do zadań przewodniczącego zarządu osiedla należy:

a) reprezentowanie osiedla wobec organów administracji samorządowej,

b) uczestniczenie w sesjach rady gminy na zaproszenie (bez prawa głosowania),

c)  wykonywanie innych powierzonych zadań .

2. Zastępca przewodniczącego wykonuje zadania i obowiązki przewodniczącego zarządu pod jego nieobecność lub w przypadku niemożności pełnienia przez przewodniczącego jego funkcji.

§ 15.

1. Nadzór nad działalnością organów osiedla sprawują organy gminy na zasadach określonych w Statucie Gminy.

IV.  Tryb wyboru i odwołania organów osiedla

§ 16.

1. Burmistrz zwołuje ogólne zebranie mieszkańców, na którym ma być dokonany wybór zarządu osiedla.

2. Wybory przeprowadza 3 osobowa komisja skrutacyjna wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na przewodniczącego lub członka zarządu osiedla.

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

- przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

- przeprowadzenie głosowania,

- ustalenie wyników głosowania, sporządzenie protokołu,

- ogłaszanie wyników wyborów.

Protokół podpisują członkowie komisji skrutacyjnej i przewodniczący zebrania.

§ 17.

Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§ 18.

Zarząd wybiera ze swego składu przewodniczącego i wiceprzewodniczącego zwykłą większością głosów w glosowaniu tajnym.

§ 19.

Wyboru przewodniczącego i zarządu osiedla dokonuje się w głosowaniu tajnym.

§ 20.

1. Zarząd jest odpowiedzialny przed zebraniem mieszkańców i może być odwołany przed upływem kadencji.

2. Wniosek o odwołanie zarządu może zgłosić co najmniej 1/5 obecnych na zebraniu mieszkańców osiedla. Odwołanie z funkcji powinno być podjęte po uprzednim wysłuchaniu przewodniczącego.

3. Zebranie mieszkańców może odwołać poszczególnych członków zarządu, na wniosek 1/5 obecnych na zebraniu mieszkańców w przypadku niewykonywania obowiązków członka zarządu.

§ 21.

W przypadku odwołania lub ustąpienia członka zarządu, Burmistrz zwołuje w ciągu 30 dni zebranie mieszkańców w celu wyboru nowego członka zarządu.

V. Gospodarka finansowa osiedla

§ 22.

1. Osiedle nie posiada własnego budżetu, dysponuje jedynie wyodrębnionymi środkami budżetu miasta, o ile takie zostaną wyodrębnione w budżecie Miasta i Gminy.

2. W oparciu o przyznane środki w budżecie miasta zarząd osiedla sporządza plan finansowy osiedla.

3. Środki te nie mogą być przeznaczane na dotacje.

4. Zarząd osiedla może wystąpić do Rady Miejskiej z wnioskiem o przyznanie dla osiedla dodatkowych środków finansowych (nie ujętych w budżecie na dany rok budżetowy) w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego przy udziale finansowym mieszkańców Osiedla.

5. Rada Miejska nadzoruje działalność organów osiedla w pełnym zakresie, w szczególności poprzez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej.

6. Nadzór i kontrola nad gospodarką finansową osiedla sprawowana jest także przez Skarbnika Gminy.

VI. Postanowienia końcowe

§ 23.

Zmiana statutu następuje w trybie właściwym dla jego uchwalenia.


[p1]Statut gminy dziś: 3 do 5 członków cały zarząd


23
maj 11

VI Wyścig na rolkach – “Powitanie Wakacji” – Regulamin

1. Cel imprezy:

 • Propagowanie wśród społeczeństwa gminy Ożarów Mazowiecki oraz wśród pracowników firm mających siedziby firm na terenie gminy  jazdy na rolkach
 • Promocja zdrowego stylu życia
 • Profilaktyka antyalkoholowa i antynarkotykowa
 • Stymulowanie aktywności fizycznej w rodzinie  ( brak ograniczeń wiekowych  dla startujących w wyścigu)

2. Organizatorzy:

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa OŻARÓW
 • Zarząd Osiedla RSM Bloki

3. Patronat honorowy:

 • Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
 • Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego

4. Patroni medialni:

 • Portalik internetowy: www.ozarow.maz.pl
 • Express Wieczorny
 • Program informacyjny telewizji kablowej STANSAT.

5. Termin i miejsce wyścigu:

Wyścig odbędzie się 11 czerwca 2011 r. (sobota) o godz. 11.00 w Ożarowie Mazowieckim na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej OŻARÓW, na ulicy osiedlowej Obrońców Warszawy.

6. Dystanse.

 • 100 m           – przedszkolaki
 • 600 m           – szkoły podstawowe i gimnazja
 • 1200 m           – szkoły średnie i kobiety
 • 2400 m           – mężczyźni

7. Zgłoszenia do wyścigów.

W wyścigu mogą brać udział mieszkańcy  Gminy Ożarów Mazowiecki, pracownicy firm mających siedziby na terenie  Gminy Ożarów Mazowiecki wraz ze swoimi rodzinami oraz przedstawiciele sponsorów i patronów medialnych . Impreza jest przeznaczona dla amatorów niezrzeszonych w klubach sportowych.

Zapisy do wyścigu będą przyjmowane  w dniu imprezy w godz. 8.30 – 10.30, w biurze zawodów , które będzie mieścić  się  w  biurze  Spółdzielni  Mieszkaniowej  OŻARÓW przy ul. Ożarowskiej 28. W trakcie zapisu zawodnicy winni posiadać dowód tożsamości i podpisać oświadczenie o zaznajomieniu się z regulaminem imprezy i starcie w wyścigu na własną odpowiedzialność.

Osoby niepełnoletnie mogą być zapisane do wyścigu  tylko przez swoich rodziców lub  opiekunów prawnych .

Start zawodników obowiązkowo w kaskach! Zaleca się stosowanie ochron na dłonie , łokcie i kolana.

8. Kategorie wiekowe:

-przedszkolaki do 6 lat                – ur. 2005 i młodsi

-dzieci  w wieku 7-9 lat               – ur. 2002, 2003 i 2004 r.

-dzieci w wieku 10-13 lat            – ur. 1998, 1999, 2000 i 2001 r.

-młodzież w wieku 14-17 lat       – ur. 1994, 1995, 1996 i 1997 r.

-dorośli ( 18 lat i starsi )               – ur. 1993 i wcześniej

9. Harmonogram imprezy:

 • godz. 11.00 – start pierwszych zawodników ( przedszkolaków )

Zawodnicy w następnych kategoriach startują po zakończeniu                     startu zawodników w kategorii wiekowej poprzedzającej.

 • godz. 13.00 – wielobój prezesów firm zaproszonych przez organizatorów o puchar

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego (po zakończeniu ostatniego

wyścigu)

godz. 14.00 – zakończenie imprezy (wręczenie nagród i upominków).

10. Zasady bezpieczeństwa  i poruszania się po trasie wyścigu

W celu zachowania bezpieczeństwa zawodnikom biorącym udział w wyścigach należy zachować następujące zasady:

 1. Zabrania się wjeżdżania na rolkach  zawodnikom niebiorącym udziału w wyścigu na trasę wyścigu w czasie jego trwania.
 2. Na czas trwania wyścigów wstrzymuje się ruch pojazdów mechanicznych po trasie wyścigu.
 3. W czasie trwania wyścigu zabronione jest wchodzenia na jezdnię lub jej przekraczanie.
 4. W punktach nawrotów winna być zachowana przestrzeń umożliwiająca bezpieczne wykonanie nawrotów.
 5. Poza linią mety należy umożliwić zawodnikom opuszczenie trasy.
 6. Zawodnicy poruszają się zawsze po prawej stronie jezdni.
 7. Nawrót będzie zakwalifikowany jako prawidłowy tylko wtedy jeśli zawodnik objedzie ustawiony na jezdni pachołek, mając go po swojej lewej stronie. W innym przypadku będzie zdyskwalifikowany. Dyskwalifikacja nastąpi także w przypadku skrócenia trasy.

11. Nagrody i upominki:

 • Nagrody otrzymają zwycięzcy we wszystkich kategoriach wiekowych –dziewczęta i chłopcy oraz kobiety i mężczyźni.
 • Upominki otrzymają: najmłodsza zawodniczka i najmłodszy zawodnik w kategorii przedszkolaków oraz najstarsza zawodniczka i najstarszy zawodnik w kategorii open
 • Pozostali uczestnicy otrzymają upominki  i pamiątkowe medale.

12. Postanowienia końcowe:

 • Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione
 • Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • O wszystkich sprawach spornych decyduje sędzia w porozumieniu z organizatorami
 • Organizatorzy zastrzegają prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu
 • Uczestnicy zapisując się do udziału w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do opracowania komunikatu końcowego z tej imprezy

ORGANIZATORZY


14
kwi 11

Informacje dla Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Ożarów”

Przedstawiamy  Państwu  informacje dotyczące  działalności naszej  Spółdzielni w 2010 roku.

Finanse: przychody w 2010 roku – 6.061.193,38 zł.,  koszty w 2010 roku  – 5.845.137,75 zł.

Głównymi przychodami były czynsze za lokale mieszkalne w wysokości 5.573.450,14 zł. oraz przychody z tytułu działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym ( wynajem lokali użytkowych, miejsc postojowych itp.) – 487.743,24 zł.

Nadwyżka przychodów nad kosztami z tytułu eksploatacji  wynosi 46.618,68 zł.

Zysk netto z działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym wynosi 119.593,98 zł. Decyzję o zagospodarowaniu w/w zysku podejmie Walne Zgromadzenie. Nadwyżka przychodow za c.o. w budynkach ogrzewanych przez kotłownię centralną wynosi 23.049,59 zł. W budynkach ogrzewanych przez kotłownie indywidualne występuje również nadwyżka kosztów nad przychodami. O wysokości zwrotów nadpłat jak również o wysokości niezbędnych dopłat wszyscy właściciele lokali zostaną powiadomieni  pisemnie.

Zasoby Spółdzielni. Liczba członków zamieszkałych w zasobach 1049. Liczba lokali mieszkalnych 1056 w tym lokali lokatorskich 66, własnościowych 510, przekształconych w odrębną własność 480. Lokali użytkowych 17, budynków  mieszkalnych 29, budynków gospodarczych 3, pawilon handlowy 1, garaży 34 murowane. Powierzchnia zasobów mieszkalnych 48.857,43 m², powierzchnia gruntów 90.860 m² w tym gruntów  własnych 86.740 m² w  wieczystej dzierżawie 4.120 m².

Czynsze. Aktualna wysokość czynszu dla członków Spółdzielni posiadających spółdzielcze prawo do lokalu od 01.03.2011 roku wynosi 7,88 zł/m²,  w tym opłata eksploatacyjna 3,98 zł./m², opłata za c.o. 3,90 zł./m², opłata za wywóz  śmieci 8,50 zł. za osobę, opłata za konserwację domofonów 1,00 zł./lokal. Wysokość opłat jest zróżnicowana w zależności od prawa do lokalu oraz od posiadania lub nie członkostwa Spółdzielni, dlatego wszyscy  właściciele lokali otrzymali pisemne zawiadomienia o obowiązującej  wysokości  opłat.

Zarząd  zwraca się do Państwa o dokonywanie systematycznych, comiesięcznych wpłat należności. Dzięki temu możemy uniknąć powstawania zadłużenia. Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom, którzy systematycznie  i  w  obowiązujących  terminach  regulują  opłaty  za  lokale.

Remonty. Wszystkie pozycje z planu remontów w 2010r. zostały wykonane. Plan remontów  na 2011 rok przedstawia się następująco:

- wymiana instalacji wodno-kanaliz. i centralnego ogrzewania  w budynku  przy ulicy  Poznańskiej 290,

- wymiana  pionów  energetycznych  przy ulicy  Poznańskiej  290

- wykonanie  parkingu   przy  ulicy  Obrońców  Warszawy 19

- remont dachu budynku przy ulicy  Ożarowskiej 28

- kontynuacja dofinansowania wymiany okien

- przeglądy obowiązkowe i naprawy instalacji gazowych

- przeglądy i konserwacje kotłowni gazowych

- przeglądy obowiązkowe kominiarskie.

Wysokość  nakładów  na  w/w tematy podamy po rozstrzygnięciu  przetargów na wykonanie poszczególnych zadań. Ponadto przypominamy Państwu o uchwaleniu przez Radę Nadzorczą wieloletniego planu remontów, którego głównymi pozycjami są: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnych i c.o. oraz pionów energetycznych w całych  zasobach  Spółdzielni. Rozłożenie  tych  prac na lata do 2017r. było konieczne  ze  względu  na wysokość  nakładów  do realizacji  zadań.

Przypominamy   wszystkim  Mieszkańcom:

1.      Zachęcamy wszystkich Państwa do dokonywania płatności na rzecz  Spółdzielni  przy  pomocy przelewów  bankowych – ta forma płatności zmniejszy koszty obsługi  bankowej  Spółdzielni.

2.      W razie potrzeby kontaktu z członkami Rady Nadzorczej prosimy zgłaszać je w biurze Spółdzielni tel. 22/722.21.73 lub 22/722.11.80. Zapewniamy  umówienie  spotkań.

3.      Zarząd Spółdzielni przyjmuje wszystkich zainteresowanych w poniedziałki w godz. 15:00 – 17:00

4.      Przypominamy, że podstawowe informacje o Spółdzielni można znaleźć na naszej stronie internetowej www.smozarow.pl

Przekazujemy  Państwu skrócone informacje z działalności Spółdzielni w 2010 roku  oraz  planowane przedsięwzięcia  na  2011 rok.

Życzymy  wszystkim  naszym  Mieszkańcom  pomyślności.

Ożarów – Maz. 11.04.2011r.


1
mar 11

Lustracja 2011

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Ożarów” informuje, że na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr. 709 z dnia 01-02-2011 r będzie przeprowadzona lustracja pełna Spółdzielni Mieszkaniowej “Ożarów”  za okres 2008,2009,2010. Termin przeprowadzenia lustracji wyznaczono na  II kwartał 2011 roku.

Przeprowadzenie w/w lustracji zlecono Krajowemu Związkowi Rewizyjnemu Spółdzielni Mieszkaniowych .

Wyniki lustracji zostaną przedstawione na Walnym Zebraniu Członków SM “Ożarów” w czerwcu br.


18
lis 10

Planowany Harmonogram Remontów 2011-2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Ożarów” informuje, że w związku z dużym zapotrzebowaniem na wykonanie poważnych remontów w budynkach Naszej Spółdzielni, został opracowany tzw. wieloletni Harmonogram Remontów, obejmujący zakres prac planowanych na lata 2011-2019.

Poniżej przedstawiamy w/w harmonogram jak również szczegółowy plan remontów zatwierdzony przez Radę Nadzorczą na rok 2011.

Planowany Harmonogram Remontów 2011 -2019


24
wrz 10

Wyniki VII biegu “Pożegnanie Wakacji” – 18-09-2010 r.

Bieg Przedszkolaki do 4 lat – Dziewczynki
Zajęte Numer Nazwisko Imię Rocznik Osiągnięty
miejsce start. czas
1 1 Markowska Justyna 2006 1:04:44
2 53 Płatek Ola 2006 1:07:61
3 6 Szpanowska Julianna 2007 1:16:96
4 13 Makowska Nicola 2008
5 22 Korkiewicz Zuzanna 2009
6 29 Andrzejczak Zosia 2006
7 35 Sośnia Aleksandra 2007
8 44 Chwałek Emilka 2007
9 50 Schulz Klaudia 2007
10 56 Sado Ola 2007
Bieg  Przedszkolaki do 4 lat – Chłopcy
Zajęte Numer Nazwisko Imię Rocznik Osiągnięty
miejsce start. czas
1 26 Goszczyński Karol 2006 1:04:85
2 24 Potrzebowski Kamil 2006 1:05:76
3 25 Maślanka Kacper 2006 1:20:25
4 9 Wiśniewski Kacper 2008 1:21:64
5 58 Pyszlak Artur 2006 1:31:56
6 15 Woźniak Maciej 2008 1:32:78
7 57 Tarczyński Oskar 2006 1:35:38
8 14 Rydz Kuba 2009 bd
Bieg Przedszkolaki  5 – 6  lat – Dziewczynki
Zajęte Numer Nazwisko Imię Rocznik Osiągnięty
miejsce start. czas
1 2 Perkowska Zofia 2005 0:50:40
2 52 Jesiorowska Małgosia 2005 0:54:78
Bieg Przedszkolaki 5 – 6 lat – Chłopcy
Zajęte Numer Nazwisko Imię Rocznik Osiągnięty
miejsce start. czas
1 39 Sandomierski Jakub 2005 0:51:96
2 12 Wiśniewski Bartosz 2005 1:01:28
3 32 Malec-Nagadowski Damian 2005 1:15:12
4 55 Pacyna Antoni 2005 1:18:81
Bieg Dzieci 7 – 8 lat -Dziewczynki
Zajęte Numer Nazwisko Imię Rocznik Osiągnięty
miejsce start. czas
1 30 Andrzejczak Ola 2003 1:42:70
2 8 Rydz Daria 2003 1:46:76
3 49 Schulz Agata 2002 1:48:89
4 51 Pańkowska Maja 2003 1:53:25
5 54 Płatek Agata 2003 1:54:26
6 18 Goszczyńska Emilia 2002 2:00:89
Bieg Dzieci 7 – 8 lat -Chłopcy
Zajęte Numer Nazwisko Imię Rocznik Osiągnięty
miejsce start. czas
1 7 Szpanowski Jan 2003 1:43:41
2 23 Potrzebowski Mateusz 2003 1:44:97
3 3 Markowski Dawid 2003 1:53:15
4 5 Piestrzyński Mateusz 2003 2:03:56
5 33 Krzynowek Adam 2003 2:04:77
6 34 Sośnia Bartosz 2003 2:11:06
7 48 Piotrowski Adrian 2003 2:11:60
Bieg  Dzieci 9 – 10 lat-Dziewczynki
Zajęte Numer Nazwisko Imię Rocznik Osiągnięty
miejsce start. czas
1 37 Zielińska Kinga 2001 1:44:91
2 27 Niemyjska Sylwia 2001 1:55:80
Bieg  Dzieci 9 – 10 lat-Chłopcy
Zajęte Numer Nazwisko Imię Rocznik Osiągnięty
miejsce start. czas
1 31 Malec-Nagadowski Patryk 2001 1:35:92
2 4 Piestrzyński Michał 2001 2:13:49
3 11 Makowski Patryk 2000 bd
Bieg Dzieci 11 – 12 lat – Dziewczynki
Zajęte Numer Nazwisko Imię Rocznik Osiągnięty
miejsce start. czas
1 10 Makowska Paulina 1999 2:55:31
2 59 Chruścicka Wiktoria 1998 2:59:84
3 36 Zielińska Honorata 1999 3:06:59
4 28 Niemyjska Patrycja 1998 3:17:48
Bieg Dzieci 11 – 12 lat – Chłopcy
Zajęte Numer Nazwisko Imię Rocznik Osiągnięty
miejsce start. czas
1 17 Zwierzyński Adrian 1998 2:13:74
2 38 Ditkowski Jakub 1999 2:35:11
3 43 Kowalczyk Kamil 1999 2:40:34
Bieg Dzieci 13 -15 lat – Dziewczynki
Zajęte Numer Nazwisko Imię Rocznik Osiągnięty
miejsce start. czas
1 16 Zwierzyńska Ewelina 1995 3:15:36
2 40 Trojan Karina 1996 3:30:36
3 41 Trojan Milena 1996 3:51:14
4 61 Kosmala Maja 1996 5:07:08
5 62 Kosmala Aleksandra 1996 5:08:61
6 60 Marońska Zuzanna 1997 5:10:61
Bieg Dzieci 13 -15 lat – Chłopcy
Zajęte Numer Nazwisko Imię Rocznik Osiągnięty
miejsce start. czas
1 45 Jaworski Kacper 1995 2:54:35
2 42 Okoński Tomasz 1996 3:33:26
3 63 Bandysiak Łukasz 1995 3:54:33
Bieg Dorośli – kobiety
Zajęte Numer Nazwisko Imię Rocznik Osiągnięty
miejsce start. czas
1 19 Goszczyńska Renata 1975 7:12:43
2 20 Potrzebowski Agnieszka 1979 8:38:60
3 21 Korkiewicz Marzena 1976 9:00:48
Bieg Dorośli – Mężczyźni
Zajęte Numer Nazwisko Imię Rocznik Osiągnięty
miejsce start. czas
1 46 Jaworski Maksym 1994 5:45:04
2 47 Jaworski Adam 1963 5:50:22

Zajęte Numer Nazwisko Imię Rocznik Osiągnięty
miejsce start. czas


23
sie 10

Piknik Rodzinny – 28 sierpnia 2010.

Regulaminy zawodów sportowych, zręcznościowych i pieczenia ciasta w dniu Pikniku Rodzinnego 28 sierpnia 2010.

Organizator:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Ożarów

Stowarzyszenie Forum Samorządowe

ZAWODY ZRĘCZNOŚCIOWO- SPORTOWE DLA RODZIN Z DZIEĆMI

W zawodach biorą udział drużyny złożone z mamy, taty i co najmniej 1 dziecka

 1. 1. Skoki na skakance (dla mamy, taty i dziecka)

W czasie 2 minut (DLA KAŻDEGO) wykonać jak największą liczbę skoków w dowolnej           technice(oddzielnie mama,  oddzielnie tata, oddzielnie dziecko). W przypadku, gdy rodzina  wystawia więcej niż 1 dziecko liczą się skoki najstarszego.

Punktacja- suma wszystkich skoków daje liczbę punktów

 1. 2. Przyszywanie guzików na czas (tata)

W czasie 3 minut przyszyć do kawałka płótna jak największą ilość guzików- należy sprawdzić poprzez szarpnięcie jakość szycia..

Uczestnik dostaje płótno, igłę, nici i guziki.

Punktacja- za każdy przyszyty guzik (sprawdzamy poprzez szarpnięcie) zawodnik otrzymuje 25 punktów

 1. 3. Zaradność dla mam.

W czasie 7 minut mamy muszą przynieść  do stolika sędziowskiego:  (jakie przedmioty dowiedzą się Państwo w trakcie trwania konkurencji)

Punktacja- za każdy przyniesiony przedmiot- 15 punktów

4.    Oddzielanie nasion (dla wszystkich)

W czasie 3 minut mama wybiera nasiona kukurydzy, tata- grochu, dziecko pszenicy.

Punktacja-  za każde nasiono  kukurydzy i grochu- jeden punkt. Za nasiona pszenicy punkty podwójne

 1. 5. Dmuchanie balonów dla taty

W czasie 3 minut tata dmucha balony. Zawiązuje mama i dziecko.

Punktacja- za każdy nadmuchany i zawiązany balon- 5 punktów.

 1. 6. Odbijanie piłeczki pingpongowej dla mam.

W czasie  3 minut mamy odbijają piłeczkę pingpongową w kole o określonej średnicy.

Punktacja- za każde odbicie- 3 punkty.

Do finału przechodzą 3 rodziny z najwyższą liczbą punktów.

Finał odbywa się na scenie.

FINAŁ

 1. Znana jest akcja „ Cała Polska czyta dzieciom”. W ramach tej akcji dziecko(lub mama- jeżeli dziecko nie potrafi czytać)- odczytuje fragment literatury dziecięcej. Odpowiadają tatusiowie. Pytanie brzmi-  jaki to wiersz, książka, autor.

Punktacja

Prawidłowa odpowiedź powinna zawierać tytuł i autora. Za prawidłowy tytuł, bądź tylko autora 1 punkt. Za pełną odpowiedź 2 punkty

 1. Rodzice odpowiadają na pytania dotyczące ich dzieci. (Pytania muszą być wcześniej zadane dzieciakom)

Punktacja

Za prawidłową odpowiedź 1 punkt

W przypadku remisu zarządza się dogrywkę w której dzieci odpowiadają na pytanie dotyczące osiedla. Obowiązuje zasada- kto pierwszy ten lepszy.

TURNIEJ GRY W WARCABY

Turniej rozgrywa się na planszach w systemie pucharowym. O kolejności decyduje losowanie.

Można zbijać wielokrotność pionków (podwójne, potrójne bicia).

Obowiązuje zasada obowiązkowego bicia piona.

TURNIEJ RZUTÓW  DO KOSZA

Ustala się dwie kategorie wiekowe- szkoła podstawowa i pozostali.

Rzuty odbywają się z linii rzutów osobistych (szkoła podstawowa metr bliżej).

Każdy zawodnik ma trzy rzuty w eliminacji. Do finału przechodzą osoby z największą liczbą celnych rzutów. Wygrywa osoba z największą ilością celnych rzutów.

KONKURS PIECZENIA CIAST

Zawody o charakterze otwartym dla wszystkich, bez kategorii wiekowych.

Nie ustala się kategorii ciast.

Upieczone ciasta w blaszkach, lub innych naczyniach należy przynosić w godzinach 17.45-18.00.

Około godz. 18.45 -na scenie jury dokona oceny smakowej, publiczność dokona oceny wizualnej.

Po zakończeniu konkursu nastąpi degustacja wszystkich ciast.

Mistrzostwa Osiedla w Karaoke

Organizatorem tej imprezy jest Agencja Artystyczna Karaoke Show
z siedzibą  ul. Bednarska 16/1
Warszawa

Uwaga: w sprawach spornych i  nieuregulowanych  niniejszymi regulaminami -głos decydujący mają organizatorzy Pikniku Rodzinnego