Komunikaty


23
maj 11

VI Wyścig na rolkach – “Powitanie Wakacji” – Regulamin

1. Cel imprezy:

 • Propagowanie wśród społeczeństwa gminy Ożarów Mazowiecki oraz wśród pracowników firm mających siedziby firm na terenie gminy  jazdy na rolkach
 • Promocja zdrowego stylu życia
 • Profilaktyka antyalkoholowa i antynarkotykowa
 • Stymulowanie aktywności fizycznej w rodzinie  ( brak ograniczeń wiekowych  dla startujących w wyścigu)

2. Organizatorzy:

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa OŻARÓW
 • Zarząd Osiedla RSM Bloki

3. Patronat honorowy:

 • Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
 • Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego

4. Patroni medialni:

 • Portalik internetowy: www.ozarow.maz.pl
 • Express Wieczorny
 • Program informacyjny telewizji kablowej STANSAT.

5. Termin i miejsce wyścigu:

Wyścig odbędzie się 11 czerwca 2011 r. (sobota) o godz. 11.00 w Ożarowie Mazowieckim na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej OŻARÓW, na ulicy osiedlowej Obrońców Warszawy.

6. Dystanse.

 • 100 m           – przedszkolaki
 • 600 m           – szkoły podstawowe i gimnazja
 • 1200 m           – szkoły średnie i kobiety
 • 2400 m           – mężczyźni

7. Zgłoszenia do wyścigów.

W wyścigu mogą brać udział mieszkańcy  Gminy Ożarów Mazowiecki, pracownicy firm mających siedziby na terenie  Gminy Ożarów Mazowiecki wraz ze swoimi rodzinami oraz przedstawiciele sponsorów i patronów medialnych . Impreza jest przeznaczona dla amatorów niezrzeszonych w klubach sportowych.

Zapisy do wyścigu będą przyjmowane  w dniu imprezy w godz. 8.30 – 10.30, w biurze zawodów , które będzie mieścić  się  w  biurze  Spółdzielni  Mieszkaniowej  OŻARÓW przy ul. Ożarowskiej 28. W trakcie zapisu zawodnicy winni posiadać dowód tożsamości i podpisać oświadczenie o zaznajomieniu się z regulaminem imprezy i starcie w wyścigu na własną odpowiedzialność.

Osoby niepełnoletnie mogą być zapisane do wyścigu  tylko przez swoich rodziców lub  opiekunów prawnych .

Start zawodników obowiązkowo w kaskach! Zaleca się stosowanie ochron na dłonie , łokcie i kolana.

8. Kategorie wiekowe:

-przedszkolaki do 6 lat                – ur. 2005 i młodsi

-dzieci  w wieku 7-9 lat               – ur. 2002, 2003 i 2004 r.

-dzieci w wieku 10-13 lat            – ur. 1998, 1999, 2000 i 2001 r.

-młodzież w wieku 14-17 lat       – ur. 1994, 1995, 1996 i 1997 r.

-dorośli ( 18 lat i starsi )               – ur. 1993 i wcześniej

9. Harmonogram imprezy:

 • godz. 11.00 – start pierwszych zawodników ( przedszkolaków )

Zawodnicy w następnych kategoriach startują po zakończeniu                     startu zawodników w kategorii wiekowej poprzedzającej.

 • godz. 13.00 – wielobój prezesów firm zaproszonych przez organizatorów o puchar

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego (po zakończeniu ostatniego

wyścigu)

godz. 14.00 – zakończenie imprezy (wręczenie nagród i upominków).

10. Zasady bezpieczeństwa  i poruszania się po trasie wyścigu

W celu zachowania bezpieczeństwa zawodnikom biorącym udział w wyścigach należy zachować następujące zasady:

 1. Zabrania się wjeżdżania na rolkach  zawodnikom niebiorącym udziału w wyścigu na trasę wyścigu w czasie jego trwania.
 2. Na czas trwania wyścigów wstrzymuje się ruch pojazdów mechanicznych po trasie wyścigu.
 3. W czasie trwania wyścigu zabronione jest wchodzenia na jezdnię lub jej przekraczanie.
 4. W punktach nawrotów winna być zachowana przestrzeń umożliwiająca bezpieczne wykonanie nawrotów.
 5. Poza linią mety należy umożliwić zawodnikom opuszczenie trasy.
 6. Zawodnicy poruszają się zawsze po prawej stronie jezdni.
 7. Nawrót będzie zakwalifikowany jako prawidłowy tylko wtedy jeśli zawodnik objedzie ustawiony na jezdni pachołek, mając go po swojej lewej stronie. W innym przypadku będzie zdyskwalifikowany. Dyskwalifikacja nastąpi także w przypadku skrócenia trasy.

11. Nagrody i upominki:

 • Nagrody otrzymają zwycięzcy we wszystkich kategoriach wiekowych –dziewczęta i chłopcy oraz kobiety i mężczyźni.
 • Upominki otrzymają: najmłodsza zawodniczka i najmłodszy zawodnik w kategorii przedszkolaków oraz najstarsza zawodniczka i najstarszy zawodnik w kategorii open
 • Pozostali uczestnicy otrzymają upominki  i pamiątkowe medale.

12. Postanowienia końcowe:

 • Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione
 • Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • O wszystkich sprawach spornych decyduje sędzia w porozumieniu z organizatorami
 • Organizatorzy zastrzegają prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu
 • Uczestnicy zapisując się do udziału w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do opracowania komunikatu końcowego z tej imprezy

ORGANIZATORZY


14
kwi 11

Informacje dla Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Ożarów”

Przedstawiamy  Państwu  informacje dotyczące  działalności naszej  Spółdzielni w 2010 roku.

Finanse: przychody w 2010 roku – 6.061.193,38 zł.,  koszty w 2010 roku  – 5.845.137,75 zł.

Głównymi przychodami były czynsze za lokale mieszkalne w wysokości 5.573.450,14 zł. oraz przychody z tytułu działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym ( wynajem lokali użytkowych, miejsc postojowych itp.) – 487.743,24 zł.

Nadwyżka przychodów nad kosztami z tytułu eksploatacji  wynosi 46.618,68 zł.

Zysk netto z działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym wynosi 119.593,98 zł. Decyzję o zagospodarowaniu w/w zysku podejmie Walne Zgromadzenie. Nadwyżka przychodow za c.o. w budynkach ogrzewanych przez kotłownię centralną wynosi 23.049,59 zł. W budynkach ogrzewanych przez kotłownie indywidualne występuje również nadwyżka kosztów nad przychodami. O wysokości zwrotów nadpłat jak również o wysokości niezbędnych dopłat wszyscy właściciele lokali zostaną powiadomieni  pisemnie.

Zasoby Spółdzielni. Liczba członków zamieszkałych w zasobach 1049. Liczba lokali mieszkalnych 1056 w tym lokali lokatorskich 66, własnościowych 510, przekształconych w odrębną własność 480. Lokali użytkowych 17, budynków  mieszkalnych 29, budynków gospodarczych 3, pawilon handlowy 1, garaży 34 murowane. Powierzchnia zasobów mieszkalnych 48.857,43 m², powierzchnia gruntów 90.860 m² w tym gruntów  własnych 86.740 m² w  wieczystej dzierżawie 4.120 m².

Czynsze. Aktualna wysokość czynszu dla członków Spółdzielni posiadających spółdzielcze prawo do lokalu od 01.03.2011 roku wynosi 7,88 zł/m²,  w tym opłata eksploatacyjna 3,98 zł./m², opłata za c.o. 3,90 zł./m², opłata za wywóz  śmieci 8,50 zł. za osobę, opłata za konserwację domofonów 1,00 zł./lokal. Wysokość opłat jest zróżnicowana w zależności od prawa do lokalu oraz od posiadania lub nie członkostwa Spółdzielni, dlatego wszyscy  właściciele lokali otrzymali pisemne zawiadomienia o obowiązującej  wysokości  opłat.

Zarząd  zwraca się do Państwa o dokonywanie systematycznych, comiesięcznych wpłat należności. Dzięki temu możemy uniknąć powstawania zadłużenia. Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom, którzy systematycznie  i  w  obowiązujących  terminach  regulują  opłaty  za  lokale.

Remonty. Wszystkie pozycje z planu remontów w 2010r. zostały wykonane. Plan remontów  na 2011 rok przedstawia się następująco:

- wymiana instalacji wodno-kanaliz. i centralnego ogrzewania  w budynku  przy ulicy  Poznańskiej 290,

- wymiana  pionów  energetycznych  przy ulicy  Poznańskiej  290

- wykonanie  parkingu   przy  ulicy  Obrońców  Warszawy 19

- remont dachu budynku przy ulicy  Ożarowskiej 28

- kontynuacja dofinansowania wymiany okien

- przeglądy obowiązkowe i naprawy instalacji gazowych

- przeglądy i konserwacje kotłowni gazowych

- przeglądy obowiązkowe kominiarskie.

Wysokość  nakładów  na  w/w tematy podamy po rozstrzygnięciu  przetargów na wykonanie poszczególnych zadań. Ponadto przypominamy Państwu o uchwaleniu przez Radę Nadzorczą wieloletniego planu remontów, którego głównymi pozycjami są: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnych i c.o. oraz pionów energetycznych w całych  zasobach  Spółdzielni. Rozłożenie  tych  prac na lata do 2017r. było konieczne  ze  względu  na wysokość  nakładów  do realizacji  zadań.

Przypominamy   wszystkim  Mieszkańcom:

1.      Zachęcamy wszystkich Państwa do dokonywania płatności na rzecz  Spółdzielni  przy  pomocy przelewów  bankowych – ta forma płatności zmniejszy koszty obsługi  bankowej  Spółdzielni.

2.      W razie potrzeby kontaktu z członkami Rady Nadzorczej prosimy zgłaszać je w biurze Spółdzielni tel. 22/722.21.73 lub 22/722.11.80. Zapewniamy  umówienie  spotkań.

3.      Zarząd Spółdzielni przyjmuje wszystkich zainteresowanych w poniedziałki w godz. 15:00 – 17:00

4.      Przypominamy, że podstawowe informacje o Spółdzielni można znaleźć na naszej stronie internetowej www.smozarow.pl

Przekazujemy  Państwu skrócone informacje z działalności Spółdzielni w 2010 roku  oraz  planowane przedsięwzięcia  na  2011 rok.

Życzymy  wszystkim  naszym  Mieszkańcom  pomyślności.

Ożarów – Maz. 11.04.2011r.


1
mar 11

Lustracja 2011

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Ożarów” informuje, że na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr. 709 z dnia 01-02-2011 r będzie przeprowadzona lustracja pełna Spółdzielni Mieszkaniowej “Ożarów”  za okres 2008,2009,2010. Termin przeprowadzenia lustracji wyznaczono na  II kwartał 2011 roku.

Przeprowadzenie w/w lustracji zlecono Krajowemu Związkowi Rewizyjnemu Spółdzielni Mieszkaniowych .

Wyniki lustracji zostaną przedstawione na Walnym Zebraniu Członków SM “Ożarów” w czerwcu br.


18
lis 10

Planowany Harmonogram Remontów 2011-2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Ożarów” informuje, że w związku z dużym zapotrzebowaniem na wykonanie poważnych remontów w budynkach Naszej Spółdzielni, został opracowany tzw. wieloletni Harmonogram Remontów, obejmujący zakres prac planowanych na lata 2011-2019.

Poniżej przedstawiamy w/w harmonogram jak również szczegółowy plan remontów zatwierdzony przez Radę Nadzorczą na rok 2011.

Planowany Harmonogram Remontów 2011 -2019


24
wrz 10

Wyniki VII biegu “Pożegnanie Wakacji” – 18-09-2010 r.

Bieg Przedszkolaki do 4 lat – Dziewczynki
Zajęte Numer Nazwisko Imię Rocznik Osiągnięty
miejsce start. czas
1 1 Markowska Justyna 2006 1:04:44
2 53 Płatek Ola 2006 1:07:61
3 6 Szpanowska Julianna 2007 1:16:96
4 13 Makowska Nicola 2008
5 22 Korkiewicz Zuzanna 2009
6 29 Andrzejczak Zosia 2006
7 35 Sośnia Aleksandra 2007
8 44 Chwałek Emilka 2007
9 50 Schulz Klaudia 2007
10 56 Sado Ola 2007
Bieg  Przedszkolaki do 4 lat – Chłopcy
Zajęte Numer Nazwisko Imię Rocznik Osiągnięty
miejsce start. czas
1 26 Goszczyński Karol 2006 1:04:85
2 24 Potrzebowski Kamil 2006 1:05:76
3 25 Maślanka Kacper 2006 1:20:25
4 9 Wiśniewski Kacper 2008 1:21:64
5 58 Pyszlak Artur 2006 1:31:56
6 15 Woźniak Maciej 2008 1:32:78
7 57 Tarczyński Oskar 2006 1:35:38
8 14 Rydz Kuba 2009 bd
Bieg Przedszkolaki  5 – 6  lat – Dziewczynki
Zajęte Numer Nazwisko Imię Rocznik Osiągnięty
miejsce start. czas
1 2 Perkowska Zofia 2005 0:50:40
2 52 Jesiorowska Małgosia 2005 0:54:78
Bieg Przedszkolaki 5 – 6 lat – Chłopcy
Zajęte Numer Nazwisko Imię Rocznik Osiągnięty
miejsce start. czas
1 39 Sandomierski Jakub 2005 0:51:96
2 12 Wiśniewski Bartosz 2005 1:01:28
3 32 Malec-Nagadowski Damian 2005 1:15:12
4 55 Pacyna Antoni 2005 1:18:81
Bieg Dzieci 7 – 8 lat -Dziewczynki
Zajęte Numer Nazwisko Imię Rocznik Osiągnięty
miejsce start. czas
1 30 Andrzejczak Ola 2003 1:42:70
2 8 Rydz Daria 2003 1:46:76
3 49 Schulz Agata 2002 1:48:89
4 51 Pańkowska Maja 2003 1:53:25
5 54 Płatek Agata 2003 1:54:26
6 18 Goszczyńska Emilia 2002 2:00:89
Bieg Dzieci 7 – 8 lat -Chłopcy
Zajęte Numer Nazwisko Imię Rocznik Osiągnięty
miejsce start. czas
1 7 Szpanowski Jan 2003 1:43:41
2 23 Potrzebowski Mateusz 2003 1:44:97
3 3 Markowski Dawid 2003 1:53:15
4 5 Piestrzyński Mateusz 2003 2:03:56
5 33 Krzynowek Adam 2003 2:04:77
6 34 Sośnia Bartosz 2003 2:11:06
7 48 Piotrowski Adrian 2003 2:11:60
Bieg  Dzieci 9 – 10 lat-Dziewczynki
Zajęte Numer Nazwisko Imię Rocznik Osiągnięty
miejsce start. czas
1 37 Zielińska Kinga 2001 1:44:91
2 27 Niemyjska Sylwia 2001 1:55:80
Bieg  Dzieci 9 – 10 lat-Chłopcy
Zajęte Numer Nazwisko Imię Rocznik Osiągnięty
miejsce start. czas
1 31 Malec-Nagadowski Patryk 2001 1:35:92
2 4 Piestrzyński Michał 2001 2:13:49
3 11 Makowski Patryk 2000 bd
Bieg Dzieci 11 – 12 lat – Dziewczynki
Zajęte Numer Nazwisko Imię Rocznik Osiągnięty
miejsce start. czas
1 10 Makowska Paulina 1999 2:55:31
2 59 Chruścicka Wiktoria 1998 2:59:84
3 36 Zielińska Honorata 1999 3:06:59
4 28 Niemyjska Patrycja 1998 3:17:48
Bieg Dzieci 11 – 12 lat – Chłopcy
Zajęte Numer Nazwisko Imię Rocznik Osiągnięty
miejsce start. czas
1 17 Zwierzyński Adrian 1998 2:13:74
2 38 Ditkowski Jakub 1999 2:35:11
3 43 Kowalczyk Kamil 1999 2:40:34
Bieg Dzieci 13 -15 lat – Dziewczynki
Zajęte Numer Nazwisko Imię Rocznik Osiągnięty
miejsce start. czas
1 16 Zwierzyńska Ewelina 1995 3:15:36
2 40 Trojan Karina 1996 3:30:36
3 41 Trojan Milena 1996 3:51:14
4 61 Kosmala Maja 1996 5:07:08
5 62 Kosmala Aleksandra 1996 5:08:61
6 60 Marońska Zuzanna 1997 5:10:61
Bieg Dzieci 13 -15 lat – Chłopcy
Zajęte Numer Nazwisko Imię Rocznik Osiągnięty
miejsce start. czas
1 45 Jaworski Kacper 1995 2:54:35
2 42 Okoński Tomasz 1996 3:33:26
3 63 Bandysiak Łukasz 1995 3:54:33
Bieg Dorośli – kobiety
Zajęte Numer Nazwisko Imię Rocznik Osiągnięty
miejsce start. czas
1 19 Goszczyńska Renata 1975 7:12:43
2 20 Potrzebowski Agnieszka 1979 8:38:60
3 21 Korkiewicz Marzena 1976 9:00:48
Bieg Dorośli – Mężczyźni
Zajęte Numer Nazwisko Imię Rocznik Osiągnięty
miejsce start. czas
1 46 Jaworski Maksym 1994 5:45:04
2 47 Jaworski Adam 1963 5:50:22

Zajęte Numer Nazwisko Imię Rocznik Osiągnięty
miejsce start. czas


23
sie 10

Piknik Rodzinny – 28 sierpnia 2010.

Regulaminy zawodów sportowych, zręcznościowych i pieczenia ciasta w dniu Pikniku Rodzinnego 28 sierpnia 2010.

Organizator:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Ożarów

Stowarzyszenie Forum Samorządowe

ZAWODY ZRĘCZNOŚCIOWO- SPORTOWE DLA RODZIN Z DZIEĆMI

W zawodach biorą udział drużyny złożone z mamy, taty i co najmniej 1 dziecka

 1. 1. Skoki na skakance (dla mamy, taty i dziecka)

W czasie 2 minut (DLA KAŻDEGO) wykonać jak największą liczbę skoków w dowolnej           technice(oddzielnie mama,  oddzielnie tata, oddzielnie dziecko). W przypadku, gdy rodzina  wystawia więcej niż 1 dziecko liczą się skoki najstarszego.

Punktacja- suma wszystkich skoków daje liczbę punktów

 1. 2. Przyszywanie guzików na czas (tata)

W czasie 3 minut przyszyć do kawałka płótna jak największą ilość guzików- należy sprawdzić poprzez szarpnięcie jakość szycia..

Uczestnik dostaje płótno, igłę, nici i guziki.

Punktacja- za każdy przyszyty guzik (sprawdzamy poprzez szarpnięcie) zawodnik otrzymuje 25 punktów

 1. 3. Zaradność dla mam.

W czasie 7 minut mamy muszą przynieść  do stolika sędziowskiego:  (jakie przedmioty dowiedzą się Państwo w trakcie trwania konkurencji)

Punktacja- za każdy przyniesiony przedmiot- 15 punktów

4.    Oddzielanie nasion (dla wszystkich)

W czasie 3 minut mama wybiera nasiona kukurydzy, tata- grochu, dziecko pszenicy.

Punktacja-  za każde nasiono  kukurydzy i grochu- jeden punkt. Za nasiona pszenicy punkty podwójne

 1. 5. Dmuchanie balonów dla taty

W czasie 3 minut tata dmucha balony. Zawiązuje mama i dziecko.

Punktacja- za każdy nadmuchany i zawiązany balon- 5 punktów.

 1. 6. Odbijanie piłeczki pingpongowej dla mam.

W czasie  3 minut mamy odbijają piłeczkę pingpongową w kole o określonej średnicy.

Punktacja- za każde odbicie- 3 punkty.

Do finału przechodzą 3 rodziny z najwyższą liczbą punktów.

Finał odbywa się na scenie.

FINAŁ

 1. Znana jest akcja „ Cała Polska czyta dzieciom”. W ramach tej akcji dziecko(lub mama- jeżeli dziecko nie potrafi czytać)- odczytuje fragment literatury dziecięcej. Odpowiadają tatusiowie. Pytanie brzmi-  jaki to wiersz, książka, autor.

Punktacja

Prawidłowa odpowiedź powinna zawierać tytuł i autora. Za prawidłowy tytuł, bądź tylko autora 1 punkt. Za pełną odpowiedź 2 punkty

 1. Rodzice odpowiadają na pytania dotyczące ich dzieci. (Pytania muszą być wcześniej zadane dzieciakom)

Punktacja

Za prawidłową odpowiedź 1 punkt

W przypadku remisu zarządza się dogrywkę w której dzieci odpowiadają na pytanie dotyczące osiedla. Obowiązuje zasada- kto pierwszy ten lepszy.

TURNIEJ GRY W WARCABY

Turniej rozgrywa się na planszach w systemie pucharowym. O kolejności decyduje losowanie.

Można zbijać wielokrotność pionków (podwójne, potrójne bicia).

Obowiązuje zasada obowiązkowego bicia piona.

TURNIEJ RZUTÓW  DO KOSZA

Ustala się dwie kategorie wiekowe- szkoła podstawowa i pozostali.

Rzuty odbywają się z linii rzutów osobistych (szkoła podstawowa metr bliżej).

Każdy zawodnik ma trzy rzuty w eliminacji. Do finału przechodzą osoby z największą liczbą celnych rzutów. Wygrywa osoba z największą ilością celnych rzutów.

KONKURS PIECZENIA CIAST

Zawody o charakterze otwartym dla wszystkich, bez kategorii wiekowych.

Nie ustala się kategorii ciast.

Upieczone ciasta w blaszkach, lub innych naczyniach należy przynosić w godzinach 17.45-18.00.

Około godz. 18.45 -na scenie jury dokona oceny smakowej, publiczność dokona oceny wizualnej.

Po zakończeniu konkursu nastąpi degustacja wszystkich ciast.

Mistrzostwa Osiedla w Karaoke

Organizatorem tej imprezy jest Agencja Artystyczna Karaoke Show
z siedzibą  ul. Bednarska 16/1
Warszawa

Uwaga: w sprawach spornych i  nieuregulowanych  niniejszymi regulaminami -głos decydujący mają organizatorzy Pikniku Rodzinnego


23
sie 10

Regulamin VII biegu – Pożegnanie Wakacji 2010

Regulamin  VII biegu

1.Cel biegu.

 • upowszechnienie biegania wśród mieszkańców Ożarowa Mazowieckiego
 • promocja zdrowego stylu życia
 • profilaktyka antyalkoholowa i antynarkotykowa
 • stymulowanie aktywności fizycznej w rodzinie ( brak ograniczeń wiekowych dla osób biorących udział w zawodach )

2.Organizatorzy.

 • Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej OŻARÓW.
 • Zarząd Osiedla RSM Bloki

3.Patroni medialni.

 • Portalik : www.ozarow.maz.pl
 • Program informacyjny telewizji kablowej STANSAT
 • Express Wieczorny

4.Termin i miejsce biegu.

Bieg odbędzie się 18 września 2010 r.( sobota )  w Ożarowie Mazowieckim na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej OŻARÓW-osiedle Floriana

5.Dystanse.

 • 200 m      -  przedszkolaki  do 4 lat                     ( ur.2006 i młodsi )
 • 200 m      –  przedszkolaki w wieku 5-6 lat      ( ur.2004 i 2005    )
 • 400 m      -  dzieci w wieku 7-8 lat                      ( ur.2002 i 2003    )
 • 400 m      -  dzieci w wieku 9-10 lat                    ( ur.2000 i 2001    )
 • 650 m      -  dzieci w wieku 11-12 lat                   ( ur.1998 i 1999   )
 • 1100 m    –  dzieci w wieku 13-15 lat                  ( ur. 1995, 1996,1997)
 • 1600 m    – dorośli od 16 lat wzwyż                   ( ur. 1994 i starsi  )

6. Zgłoszenia do biegu.

W biegach mogą brać udział mieszkańcy  Gminy Ożarów Mazowiecki, pracownicy

( i ich rodziny ) firm mających siedziby na terenie  Gminy Ożarów Mazowiecki oraz przedstawiciele sponsorów i patronów medialnych.

Zapisy   do  biegu  będą   przyjmowane:

 1. w świetlicy osiedlowej zlokalizowanej przy ul Obrońców Warszawy 14,  w godzinach 16.00-20.00, w dniach od 15 września do 17 września,
 2. w dniu imprezy, w godzinach 8.30 – 10.30, w biurze zawodów .

Uczestnicy  będą podlegali weryfikacji w dniu rozgrywania biegu ( 18 września ) w biurze zawodów, które będzie mieścić się w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej  OŻARÓW  przy  ul. Ożarowskiej 28.  W  trakcie  weryfikacji  odbywającej  się  w godz. 8.30 – 10.30 zawodnicy otrzymają numer startowy. Winni posiadać dokument tożsamości i podpisać oświadczenie o zaznajomieniu się z regulaminem imprezy i starcie w biegu na własną odpowiedzialność.

Osoby niepełnoletnie mogą być zweryfikowane  tylko przez swoich rodziców lub  opiekunów prawnych .

7.Harmonogram imprezy.

 • Bieg 200m – przedszkolaki do 4 lat -  ur.  2006 i młodsi

-           11.00-dziewczęta

-           11.05-chłopcy

 • Bieg 200 m – przedszkolaki od 5 do 6 lat  -  ur. 2004 i 2005

-           11.10-dziewczęta

-          11.15-chłopcy

 • Bieg 400 m -dzieci : 7-8 lat    –   ur. 2002 i 2003

-           11.20  -dziewczęta

-           11.25  -chłopcy

 • Bieg 400 m -dzieci: 9-10 lat  – ur. 2000 i 2001

-           11.30  -dziewczęta

-           11.35  -chłopcy

 • Bieg 650 m -dzieci : 11-12 lat –    ur. 1998 i 1999

-           11.40  -dziewczęta

-           11.50  -chłopcy

 • Bieg 1100 m -dzieci : 13-15 lat  – ur. 1995, 1996 i 1997

-           12.00  -dziewczęta

-           12.15  -chłopcy

 • Bieg 1600 m -dorośli( powyżej 16 lat)   -  ur. 1994i starsi -     12.30


 • Uroczyste otwarcie osiedlowego placu zabaw       -           13.00
 • Konkurs karaoke                                                                  -           13.15
 • Zakończenie imprezy ( wręczenie nagród )              -           14.00
 • Dyskoteka                                                                               -           14.45
 • Zabawa dla dorosłych                                                       -           18.30

Organizatorzy zapewniają smaczną , wojskową grochówkę, po której nie trzeba będzie jeść już obiadu i będzie można wziąć udział w dyskotece i zabawie dla dorosłych przy dobrej muzyce.

8.Kategorie wiekowe w biegu głównym na dystansie 1600 m

( dla kobiet i mężczyzn )

 • 16-19 lat              ( ur.1991 – 1994 )
 • 20-39 lat              ( ur.1971 – 1990 )
 • 40-59 lat              ( ur.1951 – 1970 )
 • 60 lat i więcej     ( ur.1950 i starsi )

9.Nagrody

 • Dla 3 pierwszych zawodników we wszystkich biegach.
 • Za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii wiekowej ( kobiety i mężczyźni ) w biegu na 1600m

Nagrody w biegu na 1600 m nie mogą się dublować

( zwycięzcy w biegu nie otrzymują nagród za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii wiekowej. Nagrodę tę otrzymuje druga osoba w tej kategorii wiekowej )

10.Upominki.

 • Najmłodsza dziewczynka i chłopiec w biegu na 200 m
 • Najstarszy  zawodnik   i najstarsza zawodniczka w biegu na 1600 m

11.Postanowienia końcowe.

 • Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną
 • Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione .
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania ewentualnych zmian w regulaminie.
 • We wszystkich sprawach spornych ,decyduje sędzia w porozumieniu z organizatorami.

ORGANIZATORZY


23
sie 10

Informacja

Informacje dla Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Ożarów”

W dniu 16.06.2010roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków naszej Spółdzielni, które zatwierdziło przedłożone sprawozdania tj. sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu oraz uchwaliło udzielenie  absolutorium  Zarządowi za 2009 rok

Protokół Walnego Zgromadzenia z 16.06.2010 roku – plik do pobrania

Finanse: – przychody w 2009 roku – 5.625.280,45 zł., –  koszty 5.447.117,44 zł.Głównymi przychodami Spółdzielni były czynsze za lokale mieszkalne w wysokości 5.121.668,13 zł. oraz przychody z tytułu działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym w wysokości 503.612,32 zł. nadwyżka przychodów za c.o. wynosiła 46.306,71 zł. O wysokości nadpłaty wynikającej z rozliczenia oraz o formie jej zwrotu, właściciel każdego lokalu otrzymał informację pisemną.

Nadwyżka kosztów nad przychodami z tytułu eksploatacji wynosiła 54.397,18 zł. Zysk netto z działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym wyniósł 145.893,40 zł. Podział  w/w zysku na dofinansowanie eksploatacji w wysokości 41.528,23 zl. a pozostałość w kwocie 104.365,25 zł. na dofinansowanie funduszu remontowego uchwaliło Walne Zgromadzenie. Wyniki gospodarcze Spółdzielni za 2009 rok są dobre i zapewniają dalszą pracę dla dobra i trwałości naszych zasobów.

Zasoby Spółdzielni. Liczba członków zamieszkałych w zasobach- 1075, liczba lokali mieszkalnych – 1056 w tym: lokali lokatorskich – 71, własnościowych 519, przekształconych w odrębną własność 466, lokali użytkowych 17, budynków mieszkalnych 29, gospodarczych 3,pawilon handlowy -1, garaży 34,powierzchnia zasobów mieszkalnych 48.857,43 m², pow. gruntów 90.860 m² w  tym: gruntów własnych 86.740 m²,w wieczystej dzierżawie 4120m².

Czynsze. Aktualna wysokość czynszu za 2010r. wynosi 7,71 zł./m² dla członków Spółdzielni posiadających spółdzielcze prawo do lokalu w tym: 3,81 zł./m² opłata eksploatacyjna, 3,90 zł./m²,opłata c.o. plus: opłaty za wywóz odpadów – 8,50 zł. osobę, opłaty za konserwację domofonów 1,0 zł./ lokal.Ponieważ wysokość opłat jest zróżnicowana w zależności od prawa do lokalu oraz od posiadania lub  nie  członkostwa Spółdzielni, każdy właściciel lokalu otrzymał pisemne zawiadomienie o obowiązującej go wysokości opłat z wykazem składników czynszu. Zarząd zwraca się do Państwa  o dokonywanie systematycznych comiesięcznych wpłat należności. Zapobiegnie to powstawaniu zadłużenia. Życzliwie odnosimy się do dłużników. Zapraszamy wszystkich do biura Spółdzielni w celu zawierania porozumień o spłatach wg. realnych możliwości zadłużenia. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy systematycznie i w terminie regulują opłaty za lokale.

Remonty. W planie remontów na 2010 rok znajdują się tematy:

- wymiana  instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. w budynku przy ul. Obrońców Warszawy 21,

- wymiana pionów energetycznych w budynkach przy ul. Obrońców  Warszawy 21, Floriana 3a, Poznańska 286 i 288,

- naprawa  dachów, rynien i rur spustowych, usuwanie uszkodzeń zimowych,

- budowa placu zabaw,

- remont parkingu przy ul. Obrońców  Warszawy 10,

- wykonanie izolacji fundamentów w budynku przy ul. Ożarowskiej 26 ( U-6 i U-7),

- remont dachu budynku Ożarowska 26,

- kontynuacja dofinansowania wymiany okien

- ponadto jak co roku wykonywane są: przeglądy kotłowni gazowych,

- przeglądy gazowe-kontrola szczelności i naprawy na instalacjach gazowych w lokalach mieszkalnych, przeglądy

kominiarskie.

Nakłady na remonty w 2010 roku wynoszą 947.170,70 zł. i przekraczaja o ok. 56.000,00 zł. wys. wpływów na fundusz remontowy bieżącego roku. Największą pozycją w planie jest budowa nowego placu zabaw, na który łączne nakłady wynoszą ok. 800.000,00 zł. jego realizacja jest możliwa z powodu pozyskania dostacji z Urzędu Miasta i Gminy w wysokości do 400.000,00 zł, dzięki decyzji Rady Miejskiej.

Przypominamy wszystkim mieszkańcom:

1. Zgodnie z wnioskiem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie zapraszamy członków Spółdzielni do zgłaszania

indywidualnych lub grupowych wniosków dotyczących remontów na następny rok, w terminie do 20.09.2010 roku.

2. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do dokonywania płatności na rzecz Spółdzielni przy pomocy przelewów

bankowych- ta forma płatności zmniejsza koszty obsługi bankowej Spółdzielni.

3. W razie potrzeby kontaktu z członkami Rady Nadzorczej prosimy telefonować do biura Spółdzielni

tel.22/722.21.73,022/722.11.80. Zapewniamy  umówienie  spotkań.

4. Informujemy, że Zarząd Spółdzielni przyjmuje wszystkich zainteresowanych kontaktem bezpośrednim w poniedziałki

w godz. 15-17. Dyżury pełni Prezes Zarządu lub Członek Zarządu.

5. Przypominamy, że podstawowe informacje o Spółdzielni można znaleźć na naszej stronie internetowej

www.smozarów.pl

Przekazując krótkie informacje z ważnych zakresów działalności Spółdzielni życzymy pomyślności wszystkim naszym Mieszkańcom.

Ożarów Mazowiecki dnia 18.08.2010 roku

Zarząd


8
lip 10

OGŁOSZENIE – SPORTOWE SPOTKANIA SENIORÓW

SPORTOWE SPOTKANIA SENIORÓW

 • Nie masz z kim wyjść  na zajęcia sportowe w plenerze
 • Nie posiadasz sprzętu sportowego
 • Chcesz poprawić swoją kondycję fizyczną

Przyjdź na nasze boisko sportowe

codziennie

w godz.18-19.30

( pierwsze spotkanie jutro- w środę )

Aby pobawić się w sport z innymi mieszkańcami Spółdzielni

i zagrać w:

 • Siatkówkę
 • Tenisa ziemnego
 • Lub porzucać do kosza

Zapraszamy

Komisja Kultury Sportu i Rekreacji

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej OŻARÓW


21
cze 10

Wyniki – V biegu na rolkach “Powitanie Wakacji”

Ożarów Mazowiecki 19.06.2010 r.
Zajęte Numer Nazwisko Imię Data Reprezentuje Osiągnięty
miejsce start. urodzenia czas
Przedszkolaki do 6 lat – Dziewczynki
1 19 Marzęda Zuzia 2004 Przeczkole nr 70 1:19:47
2 6 Jesiorowska Małgorzata 2005 Przeczkole nr 2 1:46:91
3 16 Suchecka Julia 2004 Przeczkole nr 1 1:52:31
Przedszkolaki do 6 lat – Chłopcy
1 14 Zachman Oliwier 2004 Przeczkole nr 1 1:03:45
2 38 Wasilewski Michał 2007 Akademia Pod Modrzewiem 3:28:78
Dzieci szkoła podstawowa 7 – 12 lat -Dziewczynki
1 23 Niemyjska Patrycja 1999 Szkoła Podstawowa nr 1 1:56:39
2 26 Chruścicka Wiktoria 1998 Szkoła Podstawowa nr 1 1:59:40
3 34 Dykrzak Liwia 2001 Szkoła Podstawowa nr 1 2:06:98
4 17 Komorowska Maja 2000 Szkoła Podstawowa nr 1 2:12:81
5 7 Goszczyńska Emilia 2002 Szkoła Podstawowa nr 1 2:13:34
6 41 Wochna Zofia 2000 Szkoła Podstawowa nr 1 2:18:20
7 42 Pietrzak Paulina 1999 Szkoła Podstawowa nr 1 2:19:95
8 1 Bruszkiewicz Patrycja 2002 Szkoła Podstawowa nr 1 2:24:08
9 32 Rydz Daria 2002 Szkoła Podstawowa nr 1 2:27:45
10 24 Niemyjska Sylwia 2001 Szkoła Podstawowa nr 1 2:29:35
11 2 Miziołek Alicja 2002 Szkoła Podstawowa nr 1 2:41:77
12 5 Kołodziej Martyna 2002 Szkoła Podstawowa nr 1 3:40:00
Dzieci szkoła podstawowa 7 – 12 lat -Chłopcy
1 40 Cichal Jan 2000 Szkoła Podstawowa nr 1 1:58:89
2 36 Wiśniewski Piotr 2001 Szkoła Podstawowa nr 1 2:01:84
3 30 Ditkowski Jakub 1999 Szkoła Podstawowa nr 1 2:01:91
4 9 Kołodziej Kacper 1999 Szkoła Podstawowa nr 1 2:03:20
5 15 Zachman Filip 2000 Szkoła Podstawowa nr 1 2:05:04
6 22 Charlak Daniel 2000 Szkoła Podstawowa nr 1 2:22:11
7 39 Wasilewski Maciej 2002 Szkoła Podstawowa Umiastów 3:12:69
8 37 Piotrowski Adrian 1999 Szkoła Specjalna w Lesznie 3:26:38
Dzieci gimnazjum 13 – 15 lat-Dziewczynki
1 10 Marońska Zuzia 1997 Szkoła Podstawowa nr 1 1:52:70
2 8 Szrajber Marta 1996 Szkoła Integracyjna W-wa Wola 2:53:35
3 43 Sicińska Paulina 1996 Szkoła Specjalna Leszno 4:59:71
Dzieci gimnazjum 13 – 15 lat-Chłopcy
1 44 Komorowski Kamil 1995 Gimnazjum w Ożarowie 1:36:69
2 4 Nowiński Karol 1996 Gimnazjum w Ożarowie 1:37:92
3 20 Wołczak Grzegorz 1996 Gimnazjum w Warszawie 1:42:95
4 3 Nowakowski Kacper 1995 Gimnazjum w Ożarowie 1:49:39
5 18 Pietrzak Tomasz 1995 Gimnazjum w Ożarowie 1:57:96
6 29 Kieroński Michał 1996 Gimnazjum w Ożarowie 2:18:69
7 11 Szymański Sebastian 1997 Gimnazjum w Ożarowie 2:45:46
OPEN (Dorośli) – kobiety
1 28 Chruścicka Małgorzata 1975 SM Ożarów 3:46:96
2 35 Dykrzak Izabela 1973 SM Ożarów 3:56:49
OPEN (Dorośli) – Mężczyźni
1 25 Marczak Tadeusz 1958 Ambra 4:32:13
2 31 Koszczuk Henryk 1947 Jungheinrich 4:35:00
3 27 Chruścicki Maciej 1973 SM Ożarów 5:15:03
4 21 Marzęda Tomasz 1975 Ożarów 5:40:13
5 33 Gontarczyk Jerzy 1942 Parafia Ołtarzew 5:40:58