Komunikaty


23
sie 10

Regulamin VII biegu – Pożegnanie Wakacji 2010

Regulamin  VII biegu

1.Cel biegu.

 • upowszechnienie biegania wśród mieszkańców Ożarowa Mazowieckiego
 • promocja zdrowego stylu życia
 • profilaktyka antyalkoholowa i antynarkotykowa
 • stymulowanie aktywności fizycznej w rodzinie ( brak ograniczeń wiekowych dla osób biorących udział w zawodach )

2.Organizatorzy.

 • Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej OŻARÓW.
 • Zarząd Osiedla RSM Bloki

3.Patroni medialni.

 • Portalik : www.ozarow.maz.pl
 • Program informacyjny telewizji kablowej STANSAT
 • Express Wieczorny

4.Termin i miejsce biegu.

Bieg odbędzie się 18 września 2010 r.( sobota )  w Ożarowie Mazowieckim na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej OŻARÓW-osiedle Floriana

5.Dystanse.

 • 200 m      -  przedszkolaki  do 4 lat                     ( ur.2006 i młodsi )
 • 200 m      –  przedszkolaki w wieku 5-6 lat      ( ur.2004 i 2005    )
 • 400 m      -  dzieci w wieku 7-8 lat                      ( ur.2002 i 2003    )
 • 400 m      -  dzieci w wieku 9-10 lat                    ( ur.2000 i 2001    )
 • 650 m      -  dzieci w wieku 11-12 lat                   ( ur.1998 i 1999   )
 • 1100 m    –  dzieci w wieku 13-15 lat                  ( ur. 1995, 1996,1997)
 • 1600 m    – dorośli od 16 lat wzwyż                   ( ur. 1994 i starsi  )

6. Zgłoszenia do biegu.

W biegach mogą brać udział mieszkańcy  Gminy Ożarów Mazowiecki, pracownicy

( i ich rodziny ) firm mających siedziby na terenie  Gminy Ożarów Mazowiecki oraz przedstawiciele sponsorów i patronów medialnych.

Zapisy   do  biegu  będą   przyjmowane:

 1. w świetlicy osiedlowej zlokalizowanej przy ul Obrońców Warszawy 14,  w godzinach 16.00-20.00, w dniach od 15 września do 17 września,
 2. w dniu imprezy, w godzinach 8.30 – 10.30, w biurze zawodów .

Uczestnicy  będą podlegali weryfikacji w dniu rozgrywania biegu ( 18 września ) w biurze zawodów, które będzie mieścić się w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej  OŻARÓW  przy  ul. Ożarowskiej 28.  W  trakcie  weryfikacji  odbywającej  się  w godz. 8.30 – 10.30 zawodnicy otrzymają numer startowy. Winni posiadać dokument tożsamości i podpisać oświadczenie o zaznajomieniu się z regulaminem imprezy i starcie w biegu na własną odpowiedzialność.

Osoby niepełnoletnie mogą być zweryfikowane  tylko przez swoich rodziców lub  opiekunów prawnych .

7.Harmonogram imprezy.

 • Bieg 200m – przedszkolaki do 4 lat -  ur.  2006 i młodsi

-           11.00-dziewczęta

-           11.05-chłopcy

 • Bieg 200 m – przedszkolaki od 5 do 6 lat  -  ur. 2004 i 2005

-           11.10-dziewczęta

-          11.15-chłopcy

 • Bieg 400 m -dzieci : 7-8 lat    –   ur. 2002 i 2003

-           11.20  -dziewczęta

-           11.25  -chłopcy

 • Bieg 400 m -dzieci: 9-10 lat  – ur. 2000 i 2001

-           11.30  -dziewczęta

-           11.35  -chłopcy

 • Bieg 650 m -dzieci : 11-12 lat –    ur. 1998 i 1999

-           11.40  -dziewczęta

-           11.50  -chłopcy

 • Bieg 1100 m -dzieci : 13-15 lat  – ur. 1995, 1996 i 1997

-           12.00  -dziewczęta

-           12.15  -chłopcy

 • Bieg 1600 m -dorośli( powyżej 16 lat)   -  ur. 1994i starsi -     12.30


 • Uroczyste otwarcie osiedlowego placu zabaw       -           13.00
 • Konkurs karaoke                                                                  -           13.15
 • Zakończenie imprezy ( wręczenie nagród )              -           14.00
 • Dyskoteka                                                                               -           14.45
 • Zabawa dla dorosłych                                                       -           18.30

Organizatorzy zapewniają smaczną , wojskową grochówkę, po której nie trzeba będzie jeść już obiadu i będzie można wziąć udział w dyskotece i zabawie dla dorosłych przy dobrej muzyce.

8.Kategorie wiekowe w biegu głównym na dystansie 1600 m

( dla kobiet i mężczyzn )

 • 16-19 lat              ( ur.1991 – 1994 )
 • 20-39 lat              ( ur.1971 – 1990 )
 • 40-59 lat              ( ur.1951 – 1970 )
 • 60 lat i więcej     ( ur.1950 i starsi )

9.Nagrody

 • Dla 3 pierwszych zawodników we wszystkich biegach.
 • Za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii wiekowej ( kobiety i mężczyźni ) w biegu na 1600m

Nagrody w biegu na 1600 m nie mogą się dublować

( zwycięzcy w biegu nie otrzymują nagród za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii wiekowej. Nagrodę tę otrzymuje druga osoba w tej kategorii wiekowej )

10.Upominki.

 • Najmłodsza dziewczynka i chłopiec w biegu na 200 m
 • Najstarszy  zawodnik   i najstarsza zawodniczka w biegu na 1600 m

11.Postanowienia końcowe.

 • Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną
 • Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione .
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania ewentualnych zmian w regulaminie.
 • We wszystkich sprawach spornych ,decyduje sędzia w porozumieniu z organizatorami.

ORGANIZATORZY


23
sie 10

Informacja

Informacje dla Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Ożarów”

W dniu 16.06.2010roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków naszej Spółdzielni, które zatwierdziło przedłożone sprawozdania tj. sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu oraz uchwaliło udzielenie  absolutorium  Zarządowi za 2009 rok

Protokół Walnego Zgromadzenia z 16.06.2010 roku – plik do pobrania

Finanse: – przychody w 2009 roku – 5.625.280,45 zł., –  koszty 5.447.117,44 zł.Głównymi przychodami Spółdzielni były czynsze za lokale mieszkalne w wysokości 5.121.668,13 zł. oraz przychody z tytułu działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym w wysokości 503.612,32 zł. nadwyżka przychodów za c.o. wynosiła 46.306,71 zł. O wysokości nadpłaty wynikającej z rozliczenia oraz o formie jej zwrotu, właściciel każdego lokalu otrzymał informację pisemną.

Nadwyżka kosztów nad przychodami z tytułu eksploatacji wynosiła 54.397,18 zł. Zysk netto z działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym wyniósł 145.893,40 zł. Podział  w/w zysku na dofinansowanie eksploatacji w wysokości 41.528,23 zl. a pozostałość w kwocie 104.365,25 zł. na dofinansowanie funduszu remontowego uchwaliło Walne Zgromadzenie. Wyniki gospodarcze Spółdzielni za 2009 rok są dobre i zapewniają dalszą pracę dla dobra i trwałości naszych zasobów.

Zasoby Spółdzielni. Liczba członków zamieszkałych w zasobach- 1075, liczba lokali mieszkalnych – 1056 w tym: lokali lokatorskich – 71, własnościowych 519, przekształconych w odrębną własność 466, lokali użytkowych 17, budynków mieszkalnych 29, gospodarczych 3,pawilon handlowy -1, garaży 34,powierzchnia zasobów mieszkalnych 48.857,43 m², pow. gruntów 90.860 m² w  tym: gruntów własnych 86.740 m²,w wieczystej dzierżawie 4120m².

Czynsze. Aktualna wysokość czynszu za 2010r. wynosi 7,71 zł./m² dla członków Spółdzielni posiadających spółdzielcze prawo do lokalu w tym: 3,81 zł./m² opłata eksploatacyjna, 3,90 zł./m²,opłata c.o. plus: opłaty za wywóz odpadów – 8,50 zł. osobę, opłaty za konserwację domofonów 1,0 zł./ lokal.Ponieważ wysokość opłat jest zróżnicowana w zależności od prawa do lokalu oraz od posiadania lub  nie  członkostwa Spółdzielni, każdy właściciel lokalu otrzymał pisemne zawiadomienie o obowiązującej go wysokości opłat z wykazem składników czynszu. Zarząd zwraca się do Państwa  o dokonywanie systematycznych comiesięcznych wpłat należności. Zapobiegnie to powstawaniu zadłużenia. Życzliwie odnosimy się do dłużników. Zapraszamy wszystkich do biura Spółdzielni w celu zawierania porozumień o spłatach wg. realnych możliwości zadłużenia. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy systematycznie i w terminie regulują opłaty za lokale.

Remonty. W planie remontów na 2010 rok znajdują się tematy:

- wymiana  instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. w budynku przy ul. Obrońców Warszawy 21,

- wymiana pionów energetycznych w budynkach przy ul. Obrońców  Warszawy 21, Floriana 3a, Poznańska 286 i 288,

- naprawa  dachów, rynien i rur spustowych, usuwanie uszkodzeń zimowych,

- budowa placu zabaw,

- remont parkingu przy ul. Obrońców  Warszawy 10,

- wykonanie izolacji fundamentów w budynku przy ul. Ożarowskiej 26 ( U-6 i U-7),

- remont dachu budynku Ożarowska 26,

- kontynuacja dofinansowania wymiany okien

- ponadto jak co roku wykonywane są: przeglądy kotłowni gazowych,

- przeglądy gazowe-kontrola szczelności i naprawy na instalacjach gazowych w lokalach mieszkalnych, przeglądy

kominiarskie.

Nakłady na remonty w 2010 roku wynoszą 947.170,70 zł. i przekraczaja o ok. 56.000,00 zł. wys. wpływów na fundusz remontowy bieżącego roku. Największą pozycją w planie jest budowa nowego placu zabaw, na który łączne nakłady wynoszą ok. 800.000,00 zł. jego realizacja jest możliwa z powodu pozyskania dostacji z Urzędu Miasta i Gminy w wysokości do 400.000,00 zł, dzięki decyzji Rady Miejskiej.

Przypominamy wszystkim mieszkańcom:

1. Zgodnie z wnioskiem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie zapraszamy członków Spółdzielni do zgłaszania

indywidualnych lub grupowych wniosków dotyczących remontów na następny rok, w terminie do 20.09.2010 roku.

2. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do dokonywania płatności na rzecz Spółdzielni przy pomocy przelewów

bankowych- ta forma płatności zmniejsza koszty obsługi bankowej Spółdzielni.

3. W razie potrzeby kontaktu z członkami Rady Nadzorczej prosimy telefonować do biura Spółdzielni

tel.22/722.21.73,022/722.11.80. Zapewniamy  umówienie  spotkań.

4. Informujemy, że Zarząd Spółdzielni przyjmuje wszystkich zainteresowanych kontaktem bezpośrednim w poniedziałki

w godz. 15-17. Dyżury pełni Prezes Zarządu lub Członek Zarządu.

5. Przypominamy, że podstawowe informacje o Spółdzielni można znaleźć na naszej stronie internetowej

www.smozarów.pl

Przekazując krótkie informacje z ważnych zakresów działalności Spółdzielni życzymy pomyślności wszystkim naszym Mieszkańcom.

Ożarów Mazowiecki dnia 18.08.2010 roku

Zarząd


8
lip 10

OGŁOSZENIE – SPORTOWE SPOTKANIA SENIORÓW

SPORTOWE SPOTKANIA SENIORÓW

 • Nie masz z kim wyjść  na zajęcia sportowe w plenerze
 • Nie posiadasz sprzętu sportowego
 • Chcesz poprawić swoją kondycję fizyczną

Przyjdź na nasze boisko sportowe

codziennie

w godz.18-19.30

( pierwsze spotkanie jutro- w środę )

Aby pobawić się w sport z innymi mieszkańcami Spółdzielni

i zagrać w:

 • Siatkówkę
 • Tenisa ziemnego
 • Lub porzucać do kosza

Zapraszamy

Komisja Kultury Sportu i Rekreacji

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej OŻARÓW


21
cze 10

Wyniki – V biegu na rolkach “Powitanie Wakacji”

Ożarów Mazowiecki 19.06.2010 r.
Zajęte Numer Nazwisko Imię Data Reprezentuje Osiągnięty
miejsce start. urodzenia czas
Przedszkolaki do 6 lat – Dziewczynki
1 19 Marzęda Zuzia 2004 Przeczkole nr 70 1:19:47
2 6 Jesiorowska Małgorzata 2005 Przeczkole nr 2 1:46:91
3 16 Suchecka Julia 2004 Przeczkole nr 1 1:52:31
Przedszkolaki do 6 lat – Chłopcy
1 14 Zachman Oliwier 2004 Przeczkole nr 1 1:03:45
2 38 Wasilewski Michał 2007 Akademia Pod Modrzewiem 3:28:78
Dzieci szkoła podstawowa 7 – 12 lat -Dziewczynki
1 23 Niemyjska Patrycja 1999 Szkoła Podstawowa nr 1 1:56:39
2 26 Chruścicka Wiktoria 1998 Szkoła Podstawowa nr 1 1:59:40
3 34 Dykrzak Liwia 2001 Szkoła Podstawowa nr 1 2:06:98
4 17 Komorowska Maja 2000 Szkoła Podstawowa nr 1 2:12:81
5 7 Goszczyńska Emilia 2002 Szkoła Podstawowa nr 1 2:13:34
6 41 Wochna Zofia 2000 Szkoła Podstawowa nr 1 2:18:20
7 42 Pietrzak Paulina 1999 Szkoła Podstawowa nr 1 2:19:95
8 1 Bruszkiewicz Patrycja 2002 Szkoła Podstawowa nr 1 2:24:08
9 32 Rydz Daria 2002 Szkoła Podstawowa nr 1 2:27:45
10 24 Niemyjska Sylwia 2001 Szkoła Podstawowa nr 1 2:29:35
11 2 Miziołek Alicja 2002 Szkoła Podstawowa nr 1 2:41:77
12 5 Kołodziej Martyna 2002 Szkoła Podstawowa nr 1 3:40:00
Dzieci szkoła podstawowa 7 – 12 lat -Chłopcy
1 40 Cichal Jan 2000 Szkoła Podstawowa nr 1 1:58:89
2 36 Wiśniewski Piotr 2001 Szkoła Podstawowa nr 1 2:01:84
3 30 Ditkowski Jakub 1999 Szkoła Podstawowa nr 1 2:01:91
4 9 Kołodziej Kacper 1999 Szkoła Podstawowa nr 1 2:03:20
5 15 Zachman Filip 2000 Szkoła Podstawowa nr 1 2:05:04
6 22 Charlak Daniel 2000 Szkoła Podstawowa nr 1 2:22:11
7 39 Wasilewski Maciej 2002 Szkoła Podstawowa Umiastów 3:12:69
8 37 Piotrowski Adrian 1999 Szkoła Specjalna w Lesznie 3:26:38
Dzieci gimnazjum 13 – 15 lat-Dziewczynki
1 10 Marońska Zuzia 1997 Szkoła Podstawowa nr 1 1:52:70
2 8 Szrajber Marta 1996 Szkoła Integracyjna W-wa Wola 2:53:35
3 43 Sicińska Paulina 1996 Szkoła Specjalna Leszno 4:59:71
Dzieci gimnazjum 13 – 15 lat-Chłopcy
1 44 Komorowski Kamil 1995 Gimnazjum w Ożarowie 1:36:69
2 4 Nowiński Karol 1996 Gimnazjum w Ożarowie 1:37:92
3 20 Wołczak Grzegorz 1996 Gimnazjum w Warszawie 1:42:95
4 3 Nowakowski Kacper 1995 Gimnazjum w Ożarowie 1:49:39
5 18 Pietrzak Tomasz 1995 Gimnazjum w Ożarowie 1:57:96
6 29 Kieroński Michał 1996 Gimnazjum w Ożarowie 2:18:69
7 11 Szymański Sebastian 1997 Gimnazjum w Ożarowie 2:45:46
OPEN (Dorośli) – kobiety
1 28 Chruścicka Małgorzata 1975 SM Ożarów 3:46:96
2 35 Dykrzak Izabela 1973 SM Ożarów 3:56:49
OPEN (Dorośli) – Mężczyźni
1 25 Marczak Tadeusz 1958 Ambra 4:32:13
2 31 Koszczuk Henryk 1947 Jungheinrich 4:35:00
3 27 Chruścicki Maciej 1973 SM Ożarów 5:15:03
4 21 Marzęda Tomasz 1975 Ożarów 5:40:13
5 33 Gontarczyk Jerzy 1942 Parafia Ołtarzew 5:40:58

15
cze 10

Powitanie Wakacji

Dnia 19-06-2010r, odbędzie się wyścig na rolkach. poniżej regulamin imprezy.

Regulamin Imprezy


10
cze 10

Sponsorzy V wyścigu na rolkach ,, Powitanie wakacji “

Sponsorzy

V wyścigu na rolkach

Lp Nazwa firmy Czym  firma zajmuje się
1 Apteka mgr Iwony Jabłońskiej Apteka z ul. Konopnickiej
2 Bricoman Supermarket budowlany z ul Połczyńskiej w Warszawie
3 Ceramika Barbara Producent pięknej ceramiki użytkowej z ulicy Mickiewicza
4 Delikatesy Jacek i Bogusia Delikatesy z centrum handlowego przy ul. Floriana
5 Firma Księgarska Olesiejuk Hurtownia książek
6 Hipo Niezawodny sponsor. Dystrybutor zabawek z nowej siedziby w Kożuszkach  Parceli
7 Hotel Mazurkas Ożarowski hotel -największe centrum konferencyjne w Polsce
8 Jednostka wojskowa 2370 w Mariewie Przygotowała smaczną wojskowa grochówkę
9 Keller Firma z Ożarowa zajmująca się fundamentowaniami przy realizacji poważnych budowli
10 Komograf Wydawnictwo  z ul. Piastowskiej w Jawczycach– projektuje i drukuje plakaty i dyplomy na nasze wszystkie imprezy
11 Orpol-Veneziana Dystrybutor wyrobów pończośniczych z ul Piastowskiej w JawczycachJawczyc
12 Peri Laureat Felicji. Firma jest dostarczycielem rusztowań i szalunków
13 Promyk Sklep ze zdrową żywnością w budynku stacji kolejowej w Ożarowie
14 Selgros Supermarket  Warszawa ul. Połczyńska
15 Sklep Truskaweczka Sklep osiedlowy na osiedlu Ożarowska
16 Sponsorzy anonimowi Dostawcy produktów do wojskowej grochówki
17 Stansat Operator telewizji kablowej i internetu z Ożarowa
18 Targ-Ban Dystrybutor bananów mający siedzibę na giełdzie w Broniszach

20
maj 10

Wiosenna parafiada Ożarowska im.ojca ks. Józefa Jońca

wyścig kolarski – wyścig na rolkach – duatlon

Regulamin

1.Cel imprezy:

 • upowszechnienie sportów wrotkarskich i kolarstwa wśród mieszkańców Ożarowa Mazowieckiego
 • promocja zdrowego stylu życia
 • profilaktyka antyalkoholowa i antynarkotykowa
 • stymulowanie aktywności fizycznej w rodzinie ( brak ograniczeń wiekowych dla osób biorących udział w zawodach )

2.Organizatorzy.

 • Parafia Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim
 • Rada Parafialna parafii Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Zarząd Osiedla Mickiewicza

3.Patronat honorowy.

 • Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

4.Patronat medialny.

 • Express Wieczorny
 • Portalik Ożarowski: www.ozarow.maz.pl
 • Telewizja kablowa STANSAT

5.Termin i miejsce.

Zawody odbędą się 29 maja  2010 r. ( sobota )  w Ożarowie Mazowieckim. Biuro zawodów będzie mieścić się na plebanii Parafii Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim .

6.Dystanse.

Wyścig na rolkach:

 • 1 okrążenie małe-900 m      -przedszkolaki
 • 2 okrążenia małe-1800 m    -szkoły podstawowe
 • 2 okrążenia duże-3000m     -gimnazja
 • 2 okrążenia duże-3000m     -szkoły średnie
 • 2 okrążenia duże-3000 m    -kobiety ( open )
 • 4 okrążenia duże -6000m    – mężczyźni ( open )

Wyścig kolarski:

 • 1 okrążenie małe-900 m      -przedszkolaki
 • 2 okrążenia małe-1800 m    -szkoły podstawowe
 • 2 okrążenia duże-3000m     -gimnazja
 • 2 okrążenia duże-3000m     -szkoły średnie
 • 2 okrążenia duże-3000 m    -kobiety ( open )
 • 4 okrążenia duże -6000m    – mężczyźni ( open )

7.Kategorie wiekowe.

 • Przedszkolaki
 • Szkoły podstawowe
 • Gimnazja
 • Szkoły średnie
 • Dorośli

8.Zgłoszenia do wyścigów.

W zawodach mogą brać udział tylko mieszkańcy gminy Ożarów Mazowiecki , pracownicy firm mających siedziby na terenie   gminy   oraz   sponsorzy  imprezy.    Zapisy   do  wyścigów będą   przyjmowane  do  28  maja ( włącznie) :

 • internetowo             – na adres:  hkoszczuk@interia.pl
 • telefonicznie            – tel : 22- 721 03 29
 • osobiście w recepcji pływalni w Ożarowie Mazowieckim
 • w przedszkolach i szkołach

Zgłoszenie winno zwierać:

 • Nazwisko i imię
 • Dokładną datę urodzenia
 • Nazwę reprezentowanej parafii-firmy
 • Konkurencję: wyścig na rolkach, wyścig kolarski, duatlon ( rolki i rower )

W   dniu   zawodów   zapisy  będą przyjmowane tylko w wyjątkowych przypadkach. Biuro zawodów  będzie  mieścić  się  na  plebanii Parafii Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim .  Zawodnicy w godzinach 8.00 – 9.30 winni dokonać  weryfikacji zgłoszenia w biurze zawodów. Będzie wymagany własnoręczny podpis zawodnika na liście osób wyrażających zgodę na udział w zawodach na własną odpowiedzialność. W imieniu zawodników niepełnoletnich podpis ten musi być złożony przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Organizatorzy zapewniają zawodnikom:

 • obsługę sędziowską
 • obsługę medyczną
 • posiłek po zawodach
 • szatnię i parking strzeżony na rowery

\

9.Harmonogram wyścigów.

 • wyścig na rolkach – wyścigi we wszystkich kategoriach odbywać się będą ze startu wspólnego

-godz.10.00 – wyścig przedszkolaków

-starty do wyścigów będą odbywać się kolejno po sobie w kategoriach wymienionych w punkcie 7 regulaminu. Godziny startów do wyścigów w kategoriach będą uzależnione od ukończenia wyścigu przez ostatniego zawodnika w kategorii poprzedniej.

 • wyścig kolarski- zostanie rozegrany w formule wyścigu indywidualnego na czas. Zawodnicy będą startować co pól minuty.

-godz.11.30 – przewidywany start pierwszego zawodnika ( przedszkolaka ), bezpośrednio po zakończeni wyścigów na rolkach

Zwycięzcą w kategorii wiekowej zostanie zawodnik, który uzyska najlepszy wynik spośród wszystkich zawodników rywalizujących w tej kategorii wiekowej.

10.Zakończenie imprezy (wręczenie dyplomów ,nagród i upominków)                              -godz.13.45

Ceremonia zakończenia zawodów odbędzie się na placu zabaw dla dzieci , zlokalizowanym przy ul. Mickiewicza

11.Nagrody i upominki.

NAGRODY

 • Dla zwycięzców w kategoriach wymienionych w punkcie 7 , w następujących konkurencjach:

 1. Wyścig na rolkach
 2. Wyścig kolarski
 3. Duatlon ( wyścig na rolkach + wyścig kolarski ) – wynik końcowy będzie stanowić suma czasów uzyskanych w obu wyścigach.

UPOMINKI

 • Najmłodszy uczestnik i najmłodsza uczestniczka imprezy.
 • Najstarszy uczestnik  i najstarsza uczestniczka w wyścigach open .
 • Do wylosowania wśród pozostałych uczestników.

9.Postanowienia końcowe.

 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
 • Organizatorzy zabezpieczają opiekę medyczną.
 • Organizatorzy nie dokonują ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Uczestnicy wyścigów startują w kaskach
 • Organizatorzy zastrzegają  prawo interpretacji tego regulamin

ORGANIZATORZY