21
maj 18

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd  Spółdzielni  Mieszkaniowej „Ożarów” w Ożarowie Mazowieckim  na  podstawie art. 39 § 1 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz  § 72 Statutu  zwołuje  Walne  Zgromadzenie  członków  Spółdzielni  w  dniu  14  czerwca 2018 roku  ( czwartek  ) o godz. 18.00  w  Domu Kultury „Uśmiech”, ulica  Poznańska 165  w  Ożarowie  Mazowieckim.

Materiały będące  przedmiotem obrad  Walnego  Zgromadzenia  wyłożone  będą  w  biurze  Spółdzielni  od  dnia  30 maja  2018 roku  do  13 czerwca  2018 roku.

Członkowie  mają   prawo   zapoznać   się   z   wyłożonymi   materiałami

w   wyżej  wymienionym   okresie  w  godzinach  9ºº – 14ºº.

Każdy  członek  może  brać  udział  w  Walnym  Zgromadzeniu  osobiście

z  prawem  jednego  głosu  lub  przez  pełnomocnika

( pełnomocnictwo  udzielone  na  piśmie ).

Porządek  obrad

1. Otwarcie  Walnego  Zgromadzenia.

2. Wybór  Przewodniczącego.

3. Wybór  Sekretarza  i  Asesora.

4. Wybór  Komisji  Skrutacyjnej  i  Wnioskowej.

5. Przyjęcie  porządku  obrad.

6. Sprawozdanie  z  działalności  Rady  Nadzorczej – dyskusja.

7. Wybór  członków  Rady  Nadzorczej.

8. Sprawozdanie  finansowe  za  2017 rok – dyskusja.

9.Sprawozdanie z działalności  Zarządu  w  2017 roku – dyskusja.

10.Odczytanie  protokołu  Komisji  Rewizyjnej  Rady Nadzorczej – dyskusja.

11. Podjęcie uchwał  zatwierdzających  sprawozdania:

a)  finansowe  za  2017 rok – uchwała  nr  340

b)  z działalności  Rady  Nadzorczej – uchwała  nr  341

c)  z działalności  Zarządu – uchwała  nr  342

12. Udzielenie  absolutorium  członkom  Zarządu – uchwała  nr 343

13. Przedstawienie  planu  remontów  na  2018 rok.

14. Dyskusja  wolne  wnioski.

15. Przyjęcie  wniosków  zgłoszonych  na  Walnym  Zgromadzeniu.

16. Zamknięcie   obrad.


21
maj 18

Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ożarów” dnia 13.02.2018roku:

- uchwała nr 885  w  sprawie  zatwierdzenia  kosztów  centralnego ogrzewania za 2017

rok  w  zasobach  Spółdzielni


12
mar 18


09
sie 17

ZAPRASZAMY


05
cze 17

Bijemy Rekord !!!!!


31
maj 17

OGŁOSZENIE


11
maj 17

Informacja o porządku obrad Walnego Zgromadzenia i podjęciu uchwał

Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu 2017

Informacja o porządku obrad i podjęciu uchwał


05
kwi 17

LUSTRACJA 2017

W związku z przeprowadzaną lustracją Spółdzielni, informujemy, że w dniu 24 kwietnia 2017 roku w godzinach 11:00 – 17:00 istnieje możliwość porozmawiania z Panią Lustrator.


03
lis 16

Informacja dotycząca przetargu na lokal mieszkalny ul. Obrońców Warszawy 10/24

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ożarów” informuje, że otwarcie ofert na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 24 w budynku przy ul. Obrońców Warszawy 10 nastąpi w dniu 08-11-2016 r. o godzinie 10:00 w biurze Spółdzielni.

Przesunięcie terminu otwarcia ofert wynika z zapisów § 10 ust.3 Regulaminu przeprowadzania przetargu na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ożarów”


20
paź 16

Grupa mieszkańców naszego miasta wystartowała w tym roku w konkursie organizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska  pod nazwą „Zielona Ławeczka”.

ZIELONA ŁAWECZKA to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy adresowany do mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców.

Projekt ma na celu przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach, w zielone zakątki, mini-ogrody z ławeczką. Pozwala to ożywić miejsca wokół bloków, stworzyć przestrzeń do odpoczynku i spotkań.

Osiedla są często „betonowymi pustyniami” – zarówno pod względem braku zieleni, jak również kontaktów międzyludzkich. Podejmowane przez mieszkańców prace ogrodnicze mają nie tylko wpłynąć na poprawę estetyki wokół miejsca zamieszkania, ale również poprawić relacje sąsiedzkie.

W ostatnich dniach września, między blokami na ul. Obrońców Warszawy 19, 21 i 23 posadzono żywopłot z roślin przyjaznych ptakom, pszczołom i motylom.

Tym co różni ten grant od innych dotacji jest fakt, iż skierowany jest on nie do zarejestrowanych fundacji i stowarzyszeń, ale zwykłych nie zrzeszonych mieszkańców. Wystarczy 5 osobowy komitet organizacyjny, który swoim pomysłem zarazi sąsiadów, plus zgoda zarządcy terenu, aby złożyć wniosek o dofinansowanie. Więcej informacji na stronie http://www.zielonalaweczka.pl/